[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb mozillaOn Fri, Apr 11, 2003 at 03:11:41PM +0200, Francesc Juan wrote:
>  He instal.lat woody i estic intentant actualitzar el mozilla a la versio
>  1.3 pero sempre apareix el mateix misstatge: falta instal.lar
>  libc++-6.1-1.2.so o una cosa aixi. Intente fer apt-get install i no les
>  troba. He actualitzat les sources.list i fet updrade i update i res que no
>  vol instal.lar el mozilla. Algu podria dir-me com instal.lar-les. Gr`acies
>  i gr`acies a Pep per les sources.list.

Quina versió de Debian tens?

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpkbNA_ohaI8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: