[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apple SafariOn Sun, Jan 12, 2003 at 08:46:20PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> Com utilitza el webcore aquest Safari, no ho sé. Si és una llibreria en
> plan "libwebcore" de tota la vida, probablement estan violant la GPL de
> KHTML, pq no trobe els fonts de Safari (i no crec que existeixen) en la
> web d'Apple.

http://dot.kde.org/1041971213/1042036918/1042196348/

Hmm. Ací diu que KHTML és LGPL. Si és així, no hauria problema.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgppzuAzlI3R5.pgp
Description: PGP signature


Reply to: