[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instalacio de ispell-sc-ca.zip de www.softcatala.orgOn Fri, Jan 10, 2003 at 04:49:32PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> > I ja que estem amb això, està previst el aspell-ca?
> Hm. Hauré d'investigar si es pot generar amb una llista com la d'aquest
> paquet...

Ala, ja ho he investigat. Tinc uns dubtes, que li he preguntat a
Agustín. Si els resolc pronte, tindràs ispell-ca en poc temps. Ara
mateix estem a punt de transicionar a ispell 0.5, així que fins que no
entre no el pujaré.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpe4_JfcrxM1.pgp
Description: PGP signature


Reply to: