[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instalacio de ispell-sc-ca.zip de www.softcatala.orgOn Fri, Jan 10, 2003 at 11:50:53AM +0100, Pep Roca wrote:
> Estic instal·lant el nou ispell de softcatala una debian-woody seguint les 
> instruccions del fitxer d'ajuda i al fer-lo genera tres fitxer:
> 
> - catalan.hash
> - catalan_i.dic.cnt
> - catalan_i.dic.stat
> 
> Amb el catalan.hash no tinc problema ja que suposo que s'ha de copiar a 
> /usr/lib/ispell sense mes oi?.

Millor, ho fiques com /usr/lib/ispell/catala.{hash,aff} i fas enllaços
simbòlics a catalan.{hash,aff}.

> Però tinc 3 preguntes:
> 1. Que s'ha de fer amb el catalan_i.dic.cnt i el catalan_i.dic.stat?

El fitxer dic s'utilitza per a recrear el .hash (cada arquitectura
necessita el seu .hash) o la llista de paraules per a wcatalan.
El fitxer .cnt no tinc ni idea de què és, però és probable que tú només
vulgues el hash i aff.

> 2. El zip tb te el fitxer el fitxer "catalan_i.aff".  S'ha de substituir el 
> /usr/lib/ispell/catala.aff pel catalan_i.aff re-nombrant a catala.aff? 

Sí, com he dit abans.

Tinc a mig preparar un paquet ispellcat-0.2, però com la llista de
paraules de Softcatalà és tan bona, ix un wcatalan de unes 200 megues o
així, si no recorde mal. Estic mirant com reduir-la, per això no he
pujat cap paquet encara. O algú vol un paquet de 200 megues? :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpwGC4nRPnIh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: