[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Misteris del copia&enganxaOn Wed, Jan 08, 2003 at 06:17:35PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> > Ja de passada pregunto si l'entorn GNome no té un editor així simple i
> > ximple com el KEdit ja que l'emacs és massa complex i intel·ligent per a
> > mi...

Oops... se m'oblidava...

GNOME té Gedit.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpMkPcY6hYsJ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: