[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Misteris del copia&enganxaOn Wed, Jan 08, 2003 at 05:31:22PM +0100, Quim Gil wrote:
> KEdit 1.3 (using KDE 2.2.2)
> 
> Ja de passada pregunto si l'entorn GNome no té un editor així simple i
> ximple com el KEdit ja que l'emacs és massa complex i intel·ligent per a
> mi...

Hi ha un bug en Qt2 que està arreglat en Qt3. Feia que el copia i
engantxa de apps KDE a no-KDE a vegades fora problemàtic.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpe2w31QHvnz.pgp
Description: PGP signature


Reply to: