[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Qt, malaides qt i debianHola,

be continuen les meves desventures amb Debian.

Primer, ho sento, però l'instal·lació d'una impresora és un rotllo. Potser jo 
estic molt ben acostumat amb mandrake i CUPS, però trobo que no està molt ben 
muntat.

Segon i important, no aconsegueixo compilar cap programa de KDE. L'error que 
em dona és aquest:
./configure --prefix=/usr --with-qt-includes=/usr/include/qt 
--with-qt-libraries=/usr/lib --with-extra-libs=/usr/lib/kde2 
--with-extra-includes=/usr/include/kde
......
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 2.2.1) (libraries) not found. 
Please check your installation!

he estat mirant per la web, i he trobat a debian
http://lists.debian.org/debian-kde/2001/debian-kde-200111/msg00117.html

algú que tenia exactament el mateix problema que jo, però no he fet el que 
han dit allà, i no ho he aconseguit.

També he provat amb apt-get -b source packetqualsevoldunprogramadelkde2 i no 
aconsegueixo compilar-ho, hem dona sempre el mateix error.

Tinc libqt-dev instal·lades:

libra:~# apt-get install libqt-dev
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Sorry, libqt-dev is already the newest version.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 35  not upgraded.

Ja no sé que probar,

alguna sugerencia?

Leo-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: