[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Qt, malaides qt i debianHola!

Leopold Palomo Avellaneda <lepalom@wol.es> writes:

> Hola,
> 
> be continuen les meves desventures amb Debian.
> 
[...]
> 
> Segon i important, no aconsegueixo compilar cap programa de KDE. L'error que 
> em dona és aquest:
> ./configure --prefix=/usr --with-qt-includes=/usr/include/qt 
> --with-qt-libraries=/usr/lib --with-extra-libs=/usr/lib/kde2 
> --with-extra-includes=/usr/include/kde
> ......
> checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 2.2.1) (libraries) not found. 
> Please check your installation!
> 
[...]
> També he provat amb apt-get -b source packetqualsevoldunprogramadelkde2 i no 
> aconsegueixo compilar-ho, hem dona sempre el mateix error.
> 

Prova a fer 

# apt-get --only-source build-dep packetqualsevoldunprogramadelkde2

(aixo et baixa els paquets que necessita el
packetqualsevoldunprogramadelkde2 per compilar-se, suposant que el
paquet te el "build-depends" correcte).

# apt-get --only-source -b source  packetqualsevoldunprogramadelkde2

Espero que serveixi,

Jaume 
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: