[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nhận dịch jessie-release.wmlChào mọi người,
Mình sẽ nhận dịch
<https://alioth.debian.org/scm/viewvc.php/announcements/en/drafts/jessie-release.wml?view=markup&root=publicity>.

Chúc vui,

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: