[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Vietnamese translation for `Debian Project News - April 13th, 2015'Hello,
Here is the translation that I convert from text to wml. This text file
come from Ms. Minh Le. Please help me check, and add some necessary
files in working dir.
Can I safety wrap wml file by fold(1)?

I will translate
<https://alioth.debian.org/scm/viewvc.php/announcements/en/drafts/jessie-release.wml?view=markup&root=publicity>
and sent you soon.

Cheers,

-- 
Trần Ngọc Quân.

#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2015-04-13" SUMMARY="Jessie sắp ra mắt, Báo cáo, Kêu g�i trợ giúp, Ph�ng vấn Laura Arjona, Stefano Zacchiroli, và Francesca Ciceri"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Minh Le <tinhminh89ha@gmail.com>"

# $Id: index.wml,v 1.3 2015/04/16 21:38:21 jipege1-guest Exp $
# $Rev: 6181 $
# Status: [sent]


## substitute XXX with the number (expressed in letter) of the issue.
## please note that the var issue is not automagically localized, so
## translators need to put it directly in their language!
## example: <intro issue="fourth" />

<intro issue="third" />
<toc-display/>

<toc-add-entry name="Jessie">Jessie sắp ra mắt!</toc-add-entry>

<p>Niels Thykier, thành viên nhóm phát hành Debian Ä?ã Ä?Æ°a ra <a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2015/03/msg00016.html";>thông báo chính thức</a> vá»? ngày dá»± kiến phát hành phiên bản Debian 8 Jessie là vào thứ 7 ngày 25 tháng 4. Mặc dù ngày ra mắt vẫn còn có thá»? thay Ä?á»?i vì các vấn Ä?á»? lá»?i nhÆ°ng mặt khác chúng tôi Ä?ang bÆ°á»?c vào giai Ä?oạn cuá»?i cùng trÆ°á»?c lúc phát hành. Sẽ có má»?t khoảng thá»?i gian yên tÄ©nh bắt Ä?ầu từ thứ bảy ngày 18/4; tất cả các bản vá lá»?i phải xong trÆ°á»?c Ä?ó. Vẫn còn thá»?i gian Ä?á»? tiếp tục làm viá»?c và sá»­a lá»?i, do Ä?ó không Ä?ược e ngại!</p>

<p>Nhóm trình cài Ä?ặt Debian Ä?ã <a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2015/03/msg00015.html";>công bá»?</a> phiên bản ứng cá»­ thứ hai vá»? trình cài Ä?ặt cho phiên bản Jessie. Má»?t sá»? cải tiến Ä?ã Ä?ược thá»±c hiá»?n trên brltty-udeb, console-setup, và tasksel, trong sá»? những thứ khác. Há»? trợ phần cứng cÅ©ng Ä?ược cải thiá»?n, vá»?i trình cài Ä?ặt cung cấp các tập tin nhá»? phân u-boot cho há»? thá»?ng mà không cần armhf u-boot trong flash, và há»? trợ grub2 Ä?á»? chạy Linux kernel 64-bit trên EFI 32-bit. Có bản dá»?ch Ä?ầy Ä?ủ ra 19 ngôn ngữ trong sá»? 75 ngôn ngữ Ä?ược há»? trợ.</p>
 
<p>Steve McIntyre Ä?ã Ä?Æ°a ra <a href="http://blog.einval.com/2015/03/30#Jessie-EFI_6";>bản cập nhật chính thức</a> cho công viá»?c cài Ä?ặt Debian UEFI của mình phục vụ phiên bản Jessie, Ä?á»?ng nghÄ©a tất cả các cải thiá»?n Ä?ã Ä?ược thá»±c hiá»?n. Các phiên bản ứng cá»­ má»?i nhất hoạt Ä?á»?ng giá»?ng nhÆ° các phiên bản biên dá»?ch dành cho thá»­ nghiá»?m.</p>


<toc-add-entry name="reports">Báo cáo</toc-add-entry>

<p>
Ulrike Uhlig trình bày khá <a href="http://apparmor.451f.org/2015/03/09/final-report/";>chi tiết</a> công viá»?c của mình vá»? cải thiá»?n chức nÄ?ng há»? trợ AppArmor trong Debian, nhÆ° là má»?t phần của báo cáo cuá»?i cùng của mình trên phân khúc má»?i nhất của Debian tham gia trong chÆ°Æ¡ng trình tiếp cận cá»?ng Ä?á»?ng dành cho phụ nữ. Cô Ä?ã viết vá»? <a href="https://apparmor.451f.org/2014/12/23/how-does-my-apparmor-profile-get-into-debian/";>lần Ä?ầu tiên bắt Ä?ầu</a> vá»?i <a href="http://wiki.apparmor.net/index.php/Main_Page";>AppArmor</a> và con Ä?Æ°á»?ng tìm hiá»?u quanh co của cô Ä?á»?i vá»?i nó và cả vá»?i Debian, chia sẻ quá trình trÆ°á»?ng thành từ viá»?c lo lắng lúc má»?i bắt Ä?ầu rá»?i Ä?ến sau này <a href="https://apparmor.451f.org/2014/12/23/how-to-contribute-to-the-apparmor-upstream-profiles/";>hÆ°á»?ng dẫn tài liá»?u</a> vá»? cách làm sao Ä?á»? những ngÆ°á»?i khác có thá»? cùng Ä?óng góp. Mặc dù giai Ä?oạn thá»±c tập Ä?ã kết thúc nhÆ°ng công viá»?c vẫn Ä?ược tiếp tục vì cô ấy vẫn giữ ý Ä?á»?nh tiếp tục gắn bó vá»?i vai trò thành viên của Nhóm gói phần má»?m AppArmor.
</p>

<p>Gregor Herrmann <a href="http://info.comodo.priv.at/blog/rc_bugs_2015_07_10.html";>Ä?ã cập nhật lá»?i</a> phiên bản ứng cá»­ hÆ°á»?ng tá»?i viá»?c phát hành Jessie.</p>

<p>H� trợ dài hạn Debian của Freexian <a href="http://raphaelhertzog.com/2015/03/17/freexians-report-about-debian-long-term-support-february-2015/";>báo cáo</a>
cho tháng 2 nÄ?m 2015 Ä?ã trình bày chi tiết làm thế nào chia 58 giá»? làm viá»?c cho 4 cá»?ng tác viên. <a href="http://www.decadent.org.uk/ben/blog/debian-lts-work-february-2015.html";>Ben Hutchings</a> làm viá»?c trên
linux-2.6 phiên bản 2.6.32-48squeeze11, userland, và cập nhật bảo mật. <a href="http://layer-acht.org/thinking/blog/20150310-lts-february-2015/";>Holger Levsen</a>
thá»±c hiá»?n các gói Ä?á»?nh vá»? bảo mật. <a href="http://raphaelhertzog.com/2015/03/06/my-free-software-activities-in-february-2015/";>Raphaël Hertzog</a> chủ yếu giải quyết viá»?c phân loại CVE vá»?i 41 cam kết Ä?á»?i vá»?i vá»?i há»? Ä?á»?nh vá»?, má»?t ká»?ch bản trợ giúp cho quá trình này, và tài trợ của e2fsprogs. <a href="http://blog.alteholz.eu/2015/03/my-debian-activities-in-february-2015/";>Thorsten Alteholz</a> thì tải lên các phiên bản má»?i của php5 (sá»­a há»?i quy), krb5, giải nén, và binutils.</p>


<toc-add-entry name="CFH">Kêu g�i h� trợ</toc-add-entry>

<p>
Nhóm gói phần má»?m AppArmor Ä?ang kêu gá»?i tình nguyá»?n viên và các bên quan tâm giúp <a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2015/03/msg00008.html";>cải thiá»?n phần phần há»? trợ AppArmor trong Debian</a>. Hiá»?n tại há»? Ä?ang cần há»? trợ vá»? tài liá»?u và các báo cáo lá»?i.
</p>

<p>
Bạn giá»?i thiết kế Ä?á»? há»?a hoặc minh há»?a bằng tranh ảnh? Hiá»?n có má»?t sá»? dá»± án <a href="https://wiki.debian.org/DebianArt/RequestArtwork";>cần ảnh minh há»?a</a> nhÆ° JuggleMaster - cần các biá»?u tượng, Debian wiki cần má»?t biá»?u tượng cá»?ng Ä?á»?ng, và nhóm LTS cần má»?t logo. 
</p>

<p>Nhóm trình cài Ä?ặt Debian kêu gá»?i phản há»?i và há»? trợ vá»? tìm kiếm lá»?i và cải thiá»?n thêm trình cài Ä?ặt.</p>

<toc-add-entry name="interviews">Các cu�c ph�ng vấn</toc-add-entry>

<p>Zlatan TodoriÄ? Ä?ã có má»?t buá»?i chuyá»?n trò cùng <a href="http://zgrimshell.github.io/interviews-with-floss-developers-laura-arjona/";>Laura Arjona</a> là má»?t phần nằm trong loạt bài vá»? các nhà phát triá»?n FLOSS. Laura nói vá»? quá trình Ä?Ä?ng ký Ä?á»? trá»? thành nhà phát triá»?n Debian, kế hoạch tÆ°Æ¡ng lai của mình tại Debian, viá»?c tá»± host và quản trá»?.</p>

<p>Tiếp theo của loạt bài này là má»?t cuá»?c phá»?ng vấn vá»?i <a href="http://zgrimshell.github.io/interviews-with-floss-developers-francesca-ciceri/";>Francesca Ciceri</a> ngÆ°á»?i Ä?ã chia sẻ lá»?ch sá»­ vai trò của nhà phát triá»?n phần má»?m không Ä?óng gói Debian, hành trình của cô tại Debian qua các nhóm khác nhau, và làm thế nào cô trá»? nên có tiếng nói trong sá»± Ä?a dạng của Debian.</p>

<p><a href="http://stefano.zacchiroli.usesthis.com/";>Stefano Zacchiroli</a> Ä?ã Ä?ược <a href="http://usesthis.com/";>The Setup</a> phá»?ng vấn, tại Ä?ây anh ká»? chi tiết các thiết bá»? và phần má»?m mà má»?t nhà nghiên cứu máy tính và phát triá»?n Debian sá»­ dụng Ä?á»? hoàn thành công viá»?c của mình. Anh Ä?ã <a href="http://upsilon.cc/~zack/blog/posts/2015/03/interview_for_The_Setup/";>theo dõi</a> cùng lá»?i bình luận và cảm Æ¡n.</p>

<toc-add-entry name="other">Các tin khác</toc-add-entry>

<p>
Sau cuá»?c bá»? phiếu và thay Ä?á»?i quy Ä?á»?nh liên quan Ä?ến <a href="https://www.debian.org/vote/2014/vote_004";>giá»?i hạn nhiá»?m kỳ của các thành viên Há»?i Ä?á»?ng kỹ thuật</a> các vá»? trí thành viên má»?i Ä?ã Ä?ược <a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2015/03/msg00003.html";>bá»? nhiá»?m</a> cho Sam Hartman, Tollef Fog Heen, và
Didier Raboud.
</p>

<p>Bản tóm tắt các <a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2015/03/msg00004.html";>tin tức bên l� v� nhà phát tri�n</a>.</p>

<ul>
<li>Gitorious và Codehaus sẽ sá»?m bá»? â??Ä?óng cá»­aâ??. <a href="https://about.gitlab.com/2015/03/03/gitlab-acquires-gitorious/";>Gitorious</a> sẽ Ä?óng cá»­a vào cuá»?i tháng 5 và <a href="https://codehaus.org/";>Codehaus</a> sẽ bá»? loại bá»? ká»? từ ngày 2/4 trá»? Ä?i.</li>
<li>Hiá»?n có má»?t danh sách các thành viên Debian tiá»?m nÄ?ng Ä?ang Ä?ợi bá»? quản lý ứng dụng (AMs). Nếu bạn muá»?n há»? trợ, vui lòng liên há»? vá»?i
<a href="https://wiki.debian.org/Teams/FrontDesk";>b� phận tiếp thành viên m�i</a>.</li>
<li>Check-all-the-things là má»?t công cụ Ä?á»? kiá»?m tra tất cả những vấn Ä?á»? liên quan Ä?ến gói mã nguá»?n má»? hậu xây dá»±ng hoặc chÆ°a Ä?óng gói hoặc hoặc nÆ¡i chứa VCS. Nó sẽ <a href="https://ftp-master.debian.org/new/check-all-the-things_2015.02.04.html";>sá»?m Ä?ược Ä?Æ°a ra</a> thá»±c nghiá»?m và có thá»? Ä?ược kiá»?m tra ra từ Collab-maint git.</li>
<li>Danh sách mong muá»?n Ä?óng góp phần cứng của Debian vừa chuyá»?n sang Debian wiki Ä?á»? cho phép tất cả cá»?ng tác viên của Debian bá»? sung danh sách mong muá»?n phần cứng liên quan. Nếu bạn có nhu cầu vá»? phần cứng Ä?á»? giúp công viá»?c của bạn tại Debian, hãy <a href="https://wiki.debian.org/Hardware/Wanted#add";>thêm mục Ä?ó</a> vào wiki Ä?á»? các nhà tài trợ phần cứng có thá»? liên lạc vá»?i bạn.</li>
<li>Hiá»?n Ä?ã có má»?t sá»± thay Ä?á»?i trong cách bá»? trí <a href="https://lists.debian.org/debian-services-admin/2015/01/msg00002.html";>cấu hình chứng chá»? SSL</a>
trên các máy chủ debian.org. Theo Ä?ó, các máy quản trá»? DSA không tin tÆ°á»?ng bất kỳ chứng chá»? CA nào ngoài các chứng chá»? SSL cho các dá»?ch vụ debian.org.</li>
</ul>


<toc-add-entry name="events">Sự ki�n sắp t�i</toc-add-entry>
<p>Có má»?t sá»? sá»± kiá»?n liên quan Ä?ến Debian sắp tá»?i:</p>
<ul>
 <li>Lá»?i nhắc: <a href="https://lists.debian.org/debian-devel/2015/03/msg00121.html";>Nhóm Ä?ặc biá»?t gỡ lá»?i</a> tại Salzburg, Ã?o, từ ngày 17 Ä?ến 19 tháng 4 nÄ?m 2015.</li>
 <li><a href="https://wiki.debian.org/ReleasePartyJessie";>Nhóm phát hành phiên bản Debian Jessie (Ä?ược liá»?t kê theo thứ tá»± abc)</a></li>
</ul>
<p>
Bạn có thá»? xem thêm thông tin vá»? các sá»± kiá»?n liên quan Ä?ến Debian và các thảo luận vá»? các <a href="$(HOME)/events">phần sá»± kiá»?n</a> trên website của Debian, hoặc Ä?Ä?ng ký vào há»?p thÆ° chung của má»?t trong các sá»± kiá»?n của chúng tôi dành cho các khu vá»±c khác nhau:
<a href="https://lists.debian.org/debian-events-eu";>châu �u</a>, 
<a href="https://lists.debian.org/debian-events-nl";>Hà Lan</a>, 
<a href="https://lists.debian.org/debian-events-ha";>Tây Ban Nha Mỹ</a>, 
<a href="https://lists.debian.org/debian-events-na";>Bắc Mỹ</a>.
</p>

<p>Bạn muá»?n tá»? chức má»?t gian Debian hay má»?t nhóm cài Ä?ặt Debian? Bạn có biết vá»? các sá»± kiá»?n liên quen Ä?ến Debian sắp tá»?i? Bạn Ä?ã gá»­i thảo luận vá»? Debian mà bạn muá»?n kết ná»?i Ä?Æ°á»?ng dẫn Ä?ến
<a href="$(HOME)/events/talks">trang thảo thuận của chúng tôi</a>? 
Hãy gá»­i thÆ° Ä?ến <a href="mailto:events@debian.org";>nhóm sá»± kiá»?n Debian</a>.
</p>

<toc-add-entry name="newcontributors">C�ng tác viên m�i của Debian</toc-add-entry>

	<p>
##XXX applicants have been
##<a href="https://nm.debian.org/public/nmlist#done";>accepted</a>
##	as Debian Developers,
1 ứng viên Ä?ã Ä?ược
<a href="https://lists.debian.org/debian-project/2015/03/msg00054.html";>nhận</a>
	làm kỹ thuật viên bảo trì của Debian, và ká»? từ bản tin trÆ°á»?c vá»? dá»± án Debian thì Ä?ã có 3 ngÆ°á»?i <a href="https://udd.debian.org/cgi-bin/new-maintainers.cgi";>bắt Ä?ầu duy trì các gói phần má»?m</a>. Hãy chào mừng:
#DMs
Leopold Palomo-Avellaneda,
#DCs
Jessie Frazelle,
Rodney Dawes,
và
Tycho Andersen
	Ä?ến vá»?i dá»± án của chúng ta!</p>


<toc-add-entry name="rcstats">Th�ng kê các l�i nghiêm tr�ng cho vi�c phát hành sắp t�i</toc-add-entry>

## release= codename for the current testing release
## url= link to the Tolimar's blog post â?? http://www.schmehl.info/Debian/rc-stats/7.0-wheezy/201#-##
## testing= number of bugs as defined by this UDD query â?? http://ur1.ca/8p8k0 (for the not shortened url, look at webwml/english/template/debian/projectnews/boilerplates.wml on the webwml repository)
## tobefixed: number of bugs as defined byt this UDD query â?? http://ur1.ca/8p8lo
## example:
# <rcstatslink release="Wheezy"
# 	url="http://www.schmehl.info/Debian/rc-stats/7.0-wheezy/2012-23";
# 	testing="734"
# 	tobefixed="496" />
#
# In case Tolimar's blog post has not been published this week, one can use the shorten form:
# /!\ s/rcstatslink/rcstats/
#
# <rcstats release="Wheezy"
# 	testing="613"
# 	tobefixed="410" />

<rcstatslink release="Jessie"
	url="http://richardhartmann.de/blog/posts/2015/04/10-Debian_Release_Critical_Bug_report_for_Week_15/";
	testing="82"
	tobefixed="40" />


<toc-add-entry name="dsa">Các khuyến cáo bảo mật quan tr�ng</toc-add-entry>

	<p>Nhóm Bảo mật Debian gần Ä?ây Ä?ã cập nhật bảo mật cho các gói sau:
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3177">mod-gnutls</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3181">xen</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3182">libssh2</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3183">movabletype-opensource</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3184">gnupg</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3185">ibgcrypt11</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3186">nss</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3187">icu</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3188">freetype</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3189">libav</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3190">putty</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3191">gnutls26</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3192">checkpw</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3193">tcpdump</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3194">libxfont</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3195">php5</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3196">file</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3197">openssl</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3198">php5</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3199">xerces-c</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3200">drupal7</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3201">iceweasel</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3202">mono</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3203">tor</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3204">python-django</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3205">batik</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3206">dulwich</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3207">shibboleth-sp2</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3208">freexl</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3209">openldap</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3210">wireshark</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3211">icewaesel</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3212">icedove</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3213">arj</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3214">mailman</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3215">libgd2</a>,
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3216">tor</a>, và
<a href="$(HOME)/security/2015/dsa-3217">dpkg</a>.

	Vui lòng Ä?á»?c kỹ và có Ä?ánh giá chuẩn xác.</p>

	<p>Nhóm Debian chá»?u trách nhiá»?m vá»? há»? trợ lâu dài phiên bản há»? trợ dài hạn Ä?ã Ä?Æ°a ra thông báo cập nhật bảo mật cho các gói sau:
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00003.html";>libarchive</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00004.html";>redcloth</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00005.html";>konversation</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00006.html";>axis</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00007.html";>mod-gnutls</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00008.html";>libssh2</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00009.html";>libextlib-ruby </a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00010.html";>putty</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00011.html";>tcpdump</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00012.html";>gnupg</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00013.html";>mono</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00014.html";>openssl</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00015.html";>tor</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00016.html";>tzdata</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00017.html";>gnutls26</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00018.html";>xerces-c</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00019.html";>batik</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00020.html";>libxfont</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00021.html";>binutils</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/03/msg00022.html";>freetype</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/04/msg00000.html";>mailman</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/04/msg00001.html";>tor</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/04/msg00002.html";>arj</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/04/msg00003.html";>libgd2</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/04/msg00004.html";>libgcrypt11</a>,
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/04/msg00005.html";>checkpw</a>, và
<a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2015/04/msg00006.html";>ntp</a>.

	Vui lòng Ä?á»?c kỹ và có Ä?ánh giá chuẩn xác.</p>

        <p>Nhóm phát hành á»?n Ä?á»?nh của Debian cÅ©ng Ä?ã Ä?Æ°a ra thông báo cập nhật cho các gói:
<a href="https://lists.debian.org/debian-stable-announce/2015/03/msg00000.html";>tzdata</a>, và <a href="https://lists.debian.org/debian-stable-announce/2015/03/msg00001.html";>libdatetime-timezone-perl</a>.
        Vui lòng Ä?á»?c kỹ và có Ä?ánh giá chuẩn xác.</p>


<p>Xin lÆ°u ý rằng Ä?ây là chá»?n lá»?c các khuyến cáo an ninh quan trá»?ng hÆ¡n trong những tuần gần vừa qua. Nếu bạn muá»?n cập nhật vá»? các khuyến cáo bảo mật Ä?ược phát hành bá»?i nhóm bảo mật Debian, vui lòng Ä?Ä?ng ký tại <a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/";>danh sách há»?p thÆ° chung
list</a> (và <a href="https://lists.debian.org/debian-backports-announce/";>há»?p thÆ° chuyá»?n ngược</a>, <a href="https://lists.debian.org/debian-stable-announce/";>há»?p thÆ° cập nhật á»?n Ä?á»?nh</a>, và <a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/";>há»?p thÆ° cập nhật bảo mật há»? trợ lâu dài</a>) Ä?á»? nhận thông báo.
</p>


<toc-add-entry name="nnwp">Gói má»?i và Ä?áng chú ý</toc-add-entry>

<p>
Gần Ä?ây, 66 gói Ä?ã Ä?ược bá»? sung vào kho lÆ°u trữ không á»?n Ä?á»?nh của Debian. <a href="https://packages.debian.org/unstable/main/newpkg";>Má»?t sá»? trong chúng</a> là:</p>

<ul>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/afl";>afl â?? công cụ Ä?á»?nh hÆ°á»?ng cho các Ä?á»?nh dạng nhá»? phân</a></li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/fw4spl";>fw4spl â?? khung dành cho dây chuyá»?n sản xuất phần má»?m</a></li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/golang-logrus-dev";>golang-logrus-dev â?? Logrus: thÆ° viá»?n ghi nhật ký cho Go</a></li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/ksmtuned";>ksmtuned â?? cho phép và tinh chá»?nh Kernel Samepage Merging</a></li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/pipexec";>pipexec â?? tạo Ä?á»? thá»? Ä?á»?nh hÆ°á»?ng cho các quá trình và á»?ng</a></li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/python-beanbag";>python-beanbag â?? module há»? trợ truy cập REST APIs</a></li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/rofi";>rofi â?? cá»­a sá»? chuyá»?n Ä?á»?i, chạy há»?p thoại và thay thế dmenu</a></li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/superkb";>superkb â?? phím tắt dá»±a trên há»? ứng dụng có gợi ý trên màn hình</a></li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/yubikey-neo-manager";>yubikey-neo-manager â?? quản lý giao diá»?n Ä?á»? há»?a ngÆ°á»?i dùng YubiKey NEO</a></li>


</ul>


<toc-add-entry name="wnpp">Gói cần thực hi�n</toc-add-entry>

## link= link to the mail report from wnpp@debian.org to debian-devel ML
## orphaned= number of packages orphaned according to $link
## rfa= number of packages up for adoption according to $link

<wnpp link="https://lists.debian.org/debian-devel/2015/04/msg00088.html";
	orphaned="667"
	rfa="147" />

<toc-add-entry name="continuedpn">Bạn muá»?n tiếp tục Ä?á»?c DPN?</toc-add-entry>

<continue-dpn />

#use wml::debian::projectnews::footer editor="Cédric Boutillier, Chris, Jean-Pierre Giraud, Donald Norwood, Justin B Rye, và Paul Wise" translator="Minh Le"

Reply to: