[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: jffnms 0.9.3-3: Please update debconf PO translation for the package jffnmsNgày 2012/09/09 22:30, David Prévot viết:
The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 18 Sep 2012 11:28:53 -0400.
100% translateion, see attachment.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

# Vietnamese translation for jffnms.
# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>, 2012
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jffnms 0.8.3dfsg.1-7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jffnms@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-05 08:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-10 13:53+0700\n"
"Last-Translator: Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: Du-an-MOST <du-an-most@lists.hanoilug.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "jffnms user already exists"
msgstr "NgÆ°á»?i dùng jffnms Ä?ã có"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:1001
#| msgid ""
#| "The preinstall script for JFFNMS tried to create a JFFNMS user but there "
#| "was already a user of that name so it has aborted installation.  Please "
#| "read /usr/share/doc/jffnms/README.Debian for more information."
msgid ""
"The installation has been aborted because there is already a user with the "
"name \"jffnms\". See /usr/share/doc/jffnms/README.Debian."
msgstr ""
"Dừng cài Ä?ặt vì ngÆ°á»?i dùng \"jffnms\" Ä?ã tá»?n tại. Hãy Ä?á»?c tài liá»?u /usr/"
"share/doc/jffnms/README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "jffnms group already exists"
msgstr "Nhóm jffnms Ä?ã có"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid ""
#| "The preinstall script for JFFNMS tried to create a JFFNMS user but there "
#| "was already a user of that name so it has aborted installation.  Please "
#| "read /usr/share/doc/jffnms/README.Debian for more information."
msgid ""
"The installation has been aborted because there is already a user group with "
"the name \"jffnms\". See /usr/share/doc/jffnms/README.Debian."
msgstr ""
"Dừng cài Ä?ặt vì nhóm ngÆ°á»?i dùng \"jffnms\" Ä?ã tá»?n tại. Hãy Ä?á»?c tài liá»?u /usr/"
"share/doc/jffnms/README.Debian."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Days until log files are compressed:"
msgstr "Sá»? ngày Ä?ến khi nén các tập tin ghi lÆ°u :"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid ""
#| "Enter how many days do you want to keep of uncompressed JFFNMS log files. "
#| "The recommended and default value is 2 days.  Setting this value to lower "
#| "than 2 may cause problems. It also doesn't make sense to make this number "
#| "bigger than the number of days until log files deleted."
msgid ""
"Please choose how many days of uncompressed JFFNMS log files should be kept. "
"The recommended value is two days. Reducing this value may cause problems, "
"and it doesn't make sense for it to be higher than the number of days before "
"log files are deleted."
msgstr ""
"Giữ bao nhiêu ngày các tập tin ghi lÆ°u JFFNMS không nén? Giá trá»? mặc Ä?á»?nh và "
"khuyến khích là 2 ngày. Ä?ặt giá trá»? này thành má»?t sá»? nhá»? hÆ¡n 2 có thá»? gây ra "
"lá»?i. CÅ©ng không có ích Ä?á»? Ä?ặt giá trá»? lá»?n hÆ¡n sá»? ngày Ä?ến khi xóa tập tin "
"sao lÆ°u."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Days until log files are deleted:"
msgstr "Sá»? ngày Ä?ến khi xóa tập tin ghi lÆ°u :"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#| msgid ""
#| "Enter how many days of log files, compressed or not, do you want to keep. "
#| "The default is 7 days of logs.  It doesn't make any sense to set this "
#| "lower than the number of days of uncompressed files, as the cron job will "
#| "compress the files and then delete them in the same run."
msgid ""
"Please choose how many days of log files (compressed or not) should be kept. "
"The recommended value is seven days. It doesn't make sense to set this lower "
"than the number of days of uncompressed files, as the cron job will compress "
"the files and then delete them in the same run."
msgstr ""
"Nhập sá»? ngày giữ sao lÆ°u không nén. Mặc Ä?á»?nh là lÆ°u 7 ngày. Không có ích khi "
"Ä?ặt má»?t sá»? nhá»? hÆ¡n sá»? ngày các tập tin chÆ°a nén, vì công viá»?c Ä?á»?nh thá»?i "
"(cron) sẽ nén tập tin và xoá nó trong cùng m�t lần chạy."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "abort"
msgstr "hủy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "retry"
msgstr "thử lại"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "thử lại (không h�i)"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid "Error installing database for jffnms:"
msgstr "Lá»?i cài Ä?ặt cÆ¡ sá»? dữ liá»?u jffnms:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"An error seems to have occurred while installing the database. If it's of "
"any help, this was the error encountered:"
msgstr "Có vẻ có l�i khi cài cơ s� dữ li�u. L�i có th� là:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"At this point, you have the option to retry or abort the operation. If you "
"choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration questions "
"once more and another attempt will be made at performing the operation. "
"\"retry (skip questions)\" will immediately attempt the operation again, "
"skipping all questions. If you choose \"abort\", the operation will fail and "
"you will need to downgrade, reinstall, reconfigure this package, or "
"otherwise manually intervene to continue using it."
msgstr ""
"Bây gi�, bạn có th� thử hoặc hủy thao tác. Nếu ch�n \"thử lại\", bạn cần làm "
"lại m�i thao tác, \"thử lại (không h�i)\" sẽ tự thao tác lại, b� qua m�i câu "
"h�i. Ch�n \"hủy\" sẽ dừng thao tác và bạn cần cài, cấu hình lại gói. "

#~ msgid ""
#~ "The preinstall script for JFFNMS tried to create a JFFNMS group but there "
#~ "was already a group of that name so it has aborted installation.  Please "
#~ "read /usr/share/doc/jffnms/README.Debian for more information."
#~ msgstr ""
#~ "VÄ?n lá»?nh cài Ä?ặt sẵn của JFFNMS Ä?ã thá»­ tạo má»?t nhóm JFFNMS, nhÆ°ng Ä?ã có "
#~ "má»?t nhóm tên Ä?ó nên hủy bá»? tiến trình cài Ä?ặt. Ä?á»? tìm thêm thông tin, hãy "
#~ "Ä?á»?c tài liá»?u Ä?á»?c Ä?i « /usr/share/doc/jffnms/README.Debian »."

Reply to: