[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lsh-utils 2.0.4-dfsg-11: Please update debconf PO translation for the package lsh-utilsNgày 2012/09/09 22:34, David Prévot viết:
The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 18 Sep 2012 11:34:16 -0400.
100% translated and attached.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

# Vietnamese Translation for lsh-utils.
# Copyright © 2005-2006 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>, 2012
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lsh-utils 2.0.1-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lsh-utils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-09 11:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-10 13:15+0700\n"
"Last-Translator: Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>, Vietnamese "
"<debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>, du-an-most@lists.hanoilug.org\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b31\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:2001
msgid "lsh server port:"
msgstr "C�ng máy phục vụ « lsh »:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:2001
#| msgid ""
#| "The default port for lshd is 22. If you would like lshd to run on a "
#| "different port, please specify the alternative port here. If you specify "
#| "22, you will need to manually disable any other ssh servers you have "
#| "running on port 22, other than OpenSSH (from the `openssh-server' "
#| "package). OpenSSH will be automatically disabled, if you choose 22 here."
msgid ""
"The default port for lshd is 22. If lshd should run on a different port, "
"please specify the alternative port here. If you specify 22, you will need "
"to manually disable any other SSH servers running on port 22, other than "
"OpenSSH (from the package openssh-server), which will be disabled "
"automatically if you choose 22 here."
msgstr ""
"Cá»?ng mặc Ä?á»?nh của lshd là 22. Nếu bạn muá»?n trình ná»?n lshd chạy trong má»?t "
"cá»?ng khác, hãy ghi rõ cá»?ng Ä?ó vào Ä?ây. Nếu chá»?n cá»?ng 22 thì sẽ phải tá»± tắt "
"máy phục vụ SSH nào Ä?ang chạy trên cá»?ng 22, khác vá»?i OpenSSH, (từ gói "
"openssh-server). Nếu bạn chá»?n cá»?ng 22 á»? Ä?ây, OpenSSH sẽ bá»? tắt tá»± Ä?á»?ng."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3001
msgid "Enable the sftp subsystem?"
msgstr "Bật h� th�ng con SFTP không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3001
#| msgid ""
#| "Please choose whether you want to use the EXPERIMENTAL sftp support now."
msgid ""
"Please choose whether you want to use the EXPERIMENTAL lsh SFTP support."
msgstr "Bạn mu�n sử dụng cách h� trợ SFTP _thực nghi�m_ không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3001
#| msgid ""
#| "If you want to use sftp with lsh, you will need this subsystem. Please "
#| "bear in mind, that it's still experimental. Therefore the default  is "
#| "disabled but can be enabled now or later by manually changing /etc/"
#| "default/lsh-server."
msgid ""
"Since it is experimental, the default is for it to be disabled, but it can "
"be enabled now or later by manually changing /etc/default/lsh-server."
msgstr ""
"LÆ°u ý rằng Ä?ây là chức nÄ?ng thá»­ nghiá»?m, do Ä?ó cấu hình mặc Ä?á»?nh là tắt. Tuy "
"nhiên, bạn có th� bật nó, bây gi� hoặc sau này bằng t�p /etc/default/lsh-"
"server."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4001
msgid "Remove host key on purge?"
msgstr "Gỡ b� khóa máy khi tẩy không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4001
msgid ""
"When this package is installed, a host key is generated to authenticate your "
"host."
msgstr ""
"Khi cài Ä?ặt gói này, cÅ©ng tạo ra má»?t khóa máy chủ, Ä?á»? xác thá»±c máy của bạn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4001
msgid ""
"Please choose whether you want to purge the host key when the package is "
"removed."
msgstr "Hãy chá»?n có nên tẩy khóa máy chủ khi gói Ä?ược gỡ bá»? hay không."

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:5001
msgid "Additional arguments to pass to lshd:"
msgstr "Tham sá»? phụ Ä?á»? qua lshd:"

Reply to: