[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: citadel 8.14-1: Please update debconf PO translation for the package citadelNgày 2012/09/08 21:03, David Prévot viết:
The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 17 Sep 2012 10:02:32 -0400.


100% translated; attached.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

# Vietnamese translation for Citadel.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>, 2012.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: citadel 7.84-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: citadel@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-08 09:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-10 13:58+0700\n"
"Last-Translator: Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>, Vietnamese <debian-l10n-"
"vietnamese@lists.debian.org>, Du-An-MOST <du-an-most@lists.hanoilug.org
>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid "Listening address for the Citadel server:"
msgstr "Ä?á»?a chá»? lắng nghe cho trình phục vụ Citadel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"Please specify the IP address which the server should be listening to. If "
"you specify 0.0.0.0, the server will listen on all addresses."
msgstr ""
"Hãy chá»? Ä?á»?nh Ä?á»?a chá»? IP trên Ä?ó trình phục vụ nên lắng nghe. Ä?ặt Ä?á»?a chá»? « "
"0.0.0.0 » thì trình phục vụ lắng nghe trên má»?i Ä?á»?a chá»?."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"This can usually be left to the default unless multiple instances of Citadel "
"are running on the same computer."
msgstr ""
"Giá trá»? mặc Ä?á»?nh thÆ°á»?ng vẫn thích hợp nếu chá»? có má»?t tiến trình Citadel Ä?ang "
"chạy trên máy này."

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Internal"
msgstr "Ná»?i bá»?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Host"
msgstr "Máy chủ"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "LDAP"
msgstr "LDAP"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Active Directory"
msgstr "ThÆ° mục Hoạt Ä?á»?ng"

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
msgid "Authentication method to use:"
msgstr "Phương pháp xác thực cần dùng:"

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
#| msgid ""
#| "Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use "
#| "its own internal user accounts database. If you choose Host, Citadel "
#| "users will have accounts on the host system, authenticated via /etc/"
#| "passwd or a PAM source. LDAP chooses an RFC 2307 compliant directory "
#| "server, the last option chooses the nonstandard MS Active Directory LDAP "
#| "scheme."
msgid ""
"Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use its "
"own internal user accounts database. If you choose \"Host\", Citadel users "
"will have accounts on the host system, authenticated via /etc/passwd or a "
"PAM source. \"LDAP\" means an RFC 2307 compliant directory server; \"Active "
"Directory\" means the nonstandard Microsoft Active Directory LDAP scheme."
msgstr ""
"Chá»?n chế Ä?á»? xác thá»±c ngÆ°á»?i dùng. Mặc Ä?á»?nh, Citadel dùng cÆ¡ sá»? dữ liá»?u ngÆ°á»?i "
"dùng riêng của nó. Nếu ch�n \"Host\", ngư�i dùng Citadel sẽ có tài khoản "
"trên máy chủ, xác thực qua /etc/password hoặc ngu�n PAM. \"LDAP\" nghĩa là "
"m�t máy chủ thư mục tương thích v�i RFC 2307; \"sActive Directory\" nghĩa là "
"Microsoft Active Directory LDAP scheme phi chuẩn."

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
msgid ""
"Do not change this option unless you are sure it is required, since changing "
"back requires a full reinstall of Citadel."
msgstr ""
"Chưa chắc thì không nên bật tuỳ ch�n này, vì vi�c hoàn nguyên tuỳ ch�n này "
"cần thiết cài Ä?ặt lại Citadel má»?t cách hoàn toàn."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "LDAP host:"
msgstr "Máy chủ LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "Please enter host name or IP address of your LDAP server."
msgstr "Hãy gõ tên máy hay Ä?á»?a chá»? IP của máy phục vụ LDAP nên dùng."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid "LDAP port number:"
msgstr "S� thứ tự c�ng LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid "Please enter the port number of your LDAP service (usually 389)."
msgstr "Hãy gõ s� thứ tự c�ng của d�ch vụ LDAP (thư�ng là 389)."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid "LDAP base DN:"
msgstr "DN cơ bản LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid ""
"Please enter the Base DN to search for authentication (for example: "
"dc=example,dc=com)."
msgstr ""
"Hãy gõ tên phân biá»?t (DN) cÆ¡ bản Ä?á»? tìm kiếm thông tin xác thá»±c (v.d. « "
"dc=ví_dụ,dc=com »)."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
msgid "LDAP bind DN:"
msgstr "DN kết hợp LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
msgid ""
"Please enter the DN of an account to use for binding to the LDAP server for "
"performing queries. The account does not require any other privileges. If "
"your LDAP server allows anonymous queries, you can leave this blank."
msgstr ""
"Hãy gõ tên phân biá»?t (DN) của má»?t tài khoản cần sá»­ dụng Ä?á»? kết hợp tá»?i máy "
"phục vụ LDAP sẽ Ä?áp ứng yêu cầu. Tài khoản này không cần có quyá»?n bá»? sung. "
"B� tr�ng trư�ng này nếu máy phục vụ LDAP cho phép yêu cầu nặc danh."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid "LDAP bind password:"
msgstr "Mật khẩu kết hợp LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid ""
"If you entered a Bind DN in the previous question, you must now enter the "
"password associated with that account. Otherwise, you can leave this blank."
msgstr ""
"Nếu bạn Ä?ã nhập má»?t tên phân biá»?t (DN) loại kết hợp khi Ä?áp ứng câu há»?i Ä?ằng "
"trÆ°á»?c, á»? Ä?ây cÅ©ng cần gõ mật khẩu tÆ°Æ¡ng ứng vá»?i tài khoản Ä?ó. Không thì bá»? "
"tr�ng trư�ng này."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid "Citadel administrator username:"
msgstr "Tên ngư�i dùng quản tr� Citadel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid ""
"Please enter the name of the Citadel user account that should be granted "
"administrative privileges once created. If using internal authentication "
"this user account will be created if it does not exist. For external "
"authentication this user account has to exist."
msgstr ""
"Hãy gõ tên của tài khoản ngư�i dùng Citadel nên có quy�n quản tr�. Nếu sử "
"dụng chức nÄ?ng xác thá»±c ná»?i bá»? thì tài khoản ngÆ°á»?i dùng này không tá»?n tại sẽ "
"Ä?ược tạo. Ä?á»?i vá»?i xác thá»±c từ xa, tài khoản ngÆ°á»?i dùng này phải tá»?n tại."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:10001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Mật khẩu quản tr�:"

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:10001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the administrator user."
msgstr ""
"Ä?á»? bảo vá»? máy tính, rất khuyên bạn Ä?ặt mật khẩu cho ngÆ°á»?i dùng quản trá»?."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:11001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Nhập lại mật khẩu:"

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:11001
msgid ""
"Please enter the same administrator password again to verify that you have "
"typed it correctly."
msgstr "Nhập mật khẩu ngÆ°á»?i quản trá»? lần hai Ä?á»? xác nhận."

#. Type: error
#. Description
#: ../citadel-server.templates:12001
msgid "No such user"
msgstr "Ngư�i dùng không t�n tại"

#. Type: error
#. Description
#: ../citadel-server.templates:12001
msgid ""
"The username you entered was not recognised. You need to specify a user "
"account that already exists."
msgstr ""
"Không nhận Ä?ược ngÆ°á»?i dùng Ä?ã nhập. Cần chá»? Ä?á»?nh má»?t ngÆ°á»?i dùng Ä?ã tá»?n tại."

Reply to: