[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lsh-utils 2.0.4-dfsg-11: Please update debconf PO translation for the package lsh-utilsHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
lsh-utils. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against lsh-utils.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 18 Sep 2012 11:34:16 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# Vietnamese Translation for lsh-utils.
# Copyright © 2005-2006 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lsh-utils 2.0.1-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lsh-utils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-09 11:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-29 23:41+0200\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>, Vietnamese <debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b31\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:2001
msgid "lsh server port:"
msgstr "Cổng máy phục vụ « lsh »:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The default port for lshd is 22. If you would like lshd to run on a "
#| "different port, please specify the alternative port here. If you specify "
#| "22, you will need to manually disable any other ssh servers you have "
#| "running on port 22, other than OpenSSH (from the `openssh-server' "
#| "package). OpenSSH will be automatically disabled, if you choose 22 here."
msgid ""
"The default port for lshd is 22. If lshd should run on a different port, "
"please specify the alternative port here. If you specify 22, you will need "
"to manually disable any other SSH servers running on port 22, other than "
"OpenSSH (from the package openssh-server), which will be disabled "
"automatically if you choose 22 here."
msgstr ""
"Cổng mặc định cho trình nền lshd là 22. Nếu bạn muốn trình nền lshd chạy "
"trong một cổng khác, hãy ghi rõ cổng đó vào đây. Nếu bạn ghi rõ cổng 22 thì "
"sẽ phải tự tắt máy phục vụ SSH nào đang chạy trên cổng 22, khác với OpenSSH, "
"(từ gói « openssh-server  »). Nếu bạn chọn cổng 22 ở đây, OpenSSH sẽ bị tắt "
"tự động."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3001
msgid "Enable the sftp subsystem?"
msgstr "Bật hệ thống con SFTP không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please choose whether you want to use the EXPERIMENTAL sftp support now."
msgid ""
"Please choose whether you want to use the EXPERIMENTAL lsh SFTP support."
msgstr "Bạn có muốn sử dụng cách hỗ trợ SFTP _thực nghiệm_ không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you want to use sftp with lsh, you will need this subsystem. Please "
#| "bear in mind, that it's still experimental. Therefore the default  is "
#| "disabled but can be enabled now or later by manually changing /etc/"
#| "default/lsh-server."
msgid ""
"Since it is experimental, the default is for it to be disabled, but it can "
"be enabled now or later by manually changing /etc/default/lsh-server."
msgstr ""
"Nếu bạn muốn sử dụng SFTP cùng với lsh, bạn sẽ cần có hệ thống con này. Hãy "
"ghi chú rằng nó vấn còn dựa trên thí nghiệm, thì giá trị mặc định bị tắt. "
"Tuy nhiên, bạn có thể bật nó, hoặc bây giờ hoặc sau này, bằng tự sửa đổi </"
"etc/default/lsh-server>."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4001
msgid "Remove host key on purge?"
msgstr "Gỡ bỏ khóa máy khi tẩy không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4001
msgid ""
"When this package is installed, a host key is generated to authenticate your "
"host."
msgstr ""
"Khi cài đặt gói này, cũng tạo ra một khóa máy chủ, để xác thực máy của bạn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4001
msgid ""
"Please choose whether you want to purge the host key when the package is "
"removed."
msgstr "Hãy chọn có nên tẩy khóa máy chủ khi gói được gỡ bỏ hay không."

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:5001
msgid "Additional arguments to pass to lshd:"
msgstr ""

Reply to: