[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[en-vi] List of translators and further plans for our team-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Hi all,

Thank you for your replies. I'm really happy because you guys still want
to contribute to Debian. I believe that we're going to have an awesome
translation team (or a "dream team") ;-)

Okay, below is the list of our confirmed translators. Please remember
that this is an OPEN list. New guys are welcomed at any time!!

Cheers
An.

PS: I don't know the full name of a few guys so would you please add it
for me?
Thank you very much!

- ---

Chào tất cả!

Rất cám ơn sự phản hồi của các bạn. Mình thật sự rất vui khi biết các
bạn vẫn muốn đóng góp vào dự án Debian! Mình nghĩ là chúng ta sẽ làm
thành một team dịch thuật rất vui và rất "đỉnh" (the dream team, hì hì). :D

Vậy dưới đây là danh sách các thành viên đã xác nhận trong nhóm dịch
thuật. Xin hãy nhớ rằng danh sách này luôn chào đóng thêm thành viên! ;-)

Cheers.
An

PS: Vì mình không biết họ tên đầy đủ của tất cả các bạn nên những bạn
nào mà mình chưa liệt kê tên của bạn một cách đầy đủ thì vui lòng bổ
sung giúp mình nhé! Cám ơn các bạn.

- -------
1. NGUYỄN Châu An
2. Chung BÙI
3. NGUYỄN Hà Dương
4. NGUYỄN Minh Hòang
4. TRẦN Duy Hùng
5. Đậu Tài
- ------

- -- 
Nguyễn Châu An (An NGUYEN)
Linux Technician & FOSS Advocate
- ---
OpenPGP KeyID   2048R/8F77A48C
Key Fingerprint 7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk0xVCQACgkQXpuF67G2EsnhEQD9HIUlihEjOqejCyEcfCvoz/wB
U0Sq2I/PQEyoLTL79vgA/1PMjPABsUln3zKNfaN/GxnvgNST4dSImsIZZtkqUozB
=w2zy
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: 0x8F77A48C.asc
Description: application/pgp-keys

Attachment: 0x8F77A48C.asc
Description: application/pgp-keys

Attachment: 0x8F77A48C.asc.sig
Description: Binary data

Attachment: 0x8F77A48C.asc.sig
Description: Binary data


Reply to: