[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [en-vi] List of translators and further plans for our team[updated list]

1. NGUYỄN Châu An
2. BÙi Chung
3. NGUYỄN Hà Dương
4. NGUYỄN Minh Hòang
5. TRẦN Duy Hùng
6. LÊ Hoàng Phương
7. Đậu Tài

Apologise to Lê Hòang Phương because I forgot to add your name into
the previous list. :P

Reply to: