[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://clamavOn Tue, Feb 17, 2004 at 11:01:51AM +0100, Tim Dijkstra wrote:
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../clamav-freshclam.templates.master:19
> msgid "ifup.d: freshclam will be running as daemon as long as your internet connection is up. Choose this one if you have a dialup internet  connection and don't want freshclam to initiate new connections"
> msgstr "ifup.d: freshclam zal draaien als een achtergronddienst zo lang als uw internetverbinding op is. Kies dit als u een inbelverbinding heeft en niet wilt dat freshclam zelf nieuwe verbindingen tot stand brengt."

s/zo lang als/zolang/
s/op is/ingeschakeld is/  -- "op" lijkt me een wat te letterlijke
vertaling.

[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../clamav-freshclam.templates.master:66
> msgid "If the daemon runs when the network is down the log file is filled with a lot of entries like 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.', making it easy to miss when freshclam really can't update the database."
> msgstr "Als de demon draait als het network neer is zal het log-bestand gevuld worden met regels als 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.'. Dit verhoogt de kans dat u het niet door heeft als feshclam echt de database niet kan bijwerken."

s/neer/niet ingeschakeld/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../clamav-freshclam.templates.master:83
> msgid "If you choose <no> here, clamd's database reloads will be notably delayed (it performs this check every 6 hours by default), posing the risk a new virus slips through although your database is up to date."
> msgstr "Als u hier <nee> kiest zal het herladen van clamd's gegevensbank merkbare vertraging op lopen (clamd checkt dit standaard elke 6 uur). Dit brengt het risico met zich mee dat een nieuw virus er door heen komt terwijl uw database al volledig is bijgewerkt."

s/er door heen/erdoorheen/

hoewel ik denk dat iets in de aard van "dat een nieuw virus niet
gedetecteerd wordt" mooier is.

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:84
> msgid "If archive scanning is enabled the daemon will extract archives such as bz2, tar.gz, deb and many more to check their contents for viruses."
> msgstr "Als archiefscannen is aangezet zal de demom archieven zoals bz2, tar.gz, deb en vele anderen uitpakken en hun inhoud controleren op virussen."

demon (niet demom :-)

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:97
> msgid "This enables the builtin RAR archiver.  Use with caution, as the RAR code may have memory leaks."
> msgstr "Dit zet de ingebouwde RAR-archiveerder aan. Gebruik dit voorzichtig, de RAR-code kan geheugen-lekken bevatten."

geheugenlekken

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:167
> msgid "Approximately question 13/28."
> msgstr "Ongeveer vraag 13/28."
[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../clamav-daemon.templates.master:173
> msgid "Approximately question 14/28."
> msgstr "Ongeveer vraag 14/28."
[...nog een hoop van die waardeloze dingen...]

Wil je *alstublieft* tegen die mens zeggen dat hij dat variabel kan
maken. Wijs hem op debconf-devel(7) in het debconf-doc package, en dan
met name het deel over SUBST (db_subst in de shell API). Bedankt :-)

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../clamav-daemon.templates.master:285
> msgid "Yes, No"
> msgstr "Ja, Nee"

Yuck. Die meent dat, of wat?

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: