[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://clamav#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: clamav 0.60-10\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-12 22:13-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-17 11:00+0100\n"
"Last-Translator: Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>\n"
"Language-Team: Debian Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:3
msgid "mirrors.txt is no longer supported"
msgstr "mirror.txt wordt niet meer ondersteund"

#. Type: note
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:3
msgid "Through the transition on handling it's mirror database through DNS, the clamav team dropped support for them 'mirrors.txt' config file."
msgstr "Omdat het afhandelen van de mirror-gevensbank tegenwoordig via DNS gaat, heeft het clamav-team ondersteuning voor de 'mirrors.txt' configuratiebestand gestaakt.."

#. Type: note
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:3
msgid "It looks like you entered additional mirrors there, so I did a backup of that file as /var/lib/clamav/mirrors.txt.BACKUP."
msgstr "Het lijkt er op dat u aan dit bestand extra mirrors heeft toegevoegd. Er is daarom in /var/lib/clamav/mirrors.txt.BACKUP een reservekopie van dit bestand geplaatst."

#. Type: note
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:3
msgid "All of your old mirrors (which may be way too much) are also added to the new /etc/clamav/freshclam.conf configuration file, using the DatabaseMirror keyword. Please examine it carefully after the update is through."
msgstr "Al uw oude mirrors (wat er veel te veel kunnen zijn) zijn ook, gebruikmakend van het sleutelwoord DatabaseMirror, toegevoegd aan het nieuwe configuratiebestand /etc/clamav/freshclam.conf. Bekijkt u alstublieft dit bestand nauwkeurig nadat clamav is bijgewerkt."

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates.master:17
msgid "daemon, ifup.d, cron, manual"
msgstr "demon, ifup.d, cron, handmatig"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:19
msgid "What is your prefered way to update the virus databases?"
msgstr "Hoe wilt u de virus-gegevensbanken het liefst bijwerken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:19
msgid "daemon: freshclam is running as daemon all the time. You should choose this if you have a permanent network connection."
msgstr "demon: freshclam draait continu als een achtergronddienst. U kunt dit het beste keizen als u een permanente netwerkverbinding heeft."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:19
msgid "ifup.d: freshclam will be running as daemon as long as your internet connection is up. Choose this one if you have a dialup internet connection and don't want freshclam to initiate new connections"
msgstr "ifup.d: freshclam zal draaien als een achtergronddienst zo lang als uw internetverbinding op is. Kies dit als u een inbelverbinding heeft en niet wilt dat freshclam zelf nieuwe verbindingen tot stand brengt."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:19
msgid "cron: freshclam is started from cron. Choose if you want full control of when the database is updated."
msgstr "cron: freshclam wordt gestart vanaf cron. Kies deze optie als u volledige controle wilt over wanneer de gegevensbank wordt bijgewerkt."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:19
msgid "manual: No automatic invocation of freshclam. This is not recommended, as clamav's database is constantly updated."
msgstr "handmatig: freshclam wordt niet automatische uitgevoerd. Dit wordt niet aanbevolen omdat clamav's database continu wordt bijgewerkt."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:36
msgid "Enter a list of mirrors to download from, seperated by spaces"
msgstr "Geef een lijst van mirrors, gescheiden door spaties, om nieuwe gegevensbanken van op te halen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:43
msgid "Enter http proxy information, or leave blank for none:"
msgstr "Geef http-proxy-gegevens of laat leeg voor geen proxy:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:43
msgid "If you need to use a http proxy to access the outside world, enter the proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr "Als u een http-proxy nodig heeft om de buitenwereld te bereiken dient u de proxy-gegevens hier op te geven. Laat anders leeg."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:43
msgid "Please use URL syntax (\"http://host[:port]\";) here."
msgstr "U dient hier URL-notatie te gebruiken (\"http://host[:poort]\";) ."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:51
msgid "Enter proxy user information, or leave blank for none"
msgstr "Geef http-proxy-gegevens of laat leeg voor geen proxy"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:51
msgid "If you need supply a username and password to the proxy enter it here. Otherwise, leave this blank."
msgstr "Als u de proxy van een gebruikersnaam en wachtwoord moet voorzien dient u ze hier op te geven. Laat anders leeg."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:51
msgid "When entering user information, use the standard form of \"user:pass\""
msgstr "Als u gebruikersinformatie opgeeft dient u de standaard-vorm \"gebruiker:wachtwoord\" te gebruiken."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:61
msgid "How often should freshclam update the database (updates/day)?"
msgstr "Hoe vaak dient freshclam de database bij te werken (bijwerkingen/dag)?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:66
msgid "What network interface is connected to the internet?"
msgstr "Welke netwerk-interface is verbonden met het internet?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:66
msgid "If the daemon runs when the network is down the log file is filled with a lot of entries like 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.', making it easy to miss when freshclam really can't update the database."
msgstr "Als de demon draait als het network neer is zal het log-bestand gevuld worden met regels als 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.'. Dit verhoogt de kans dat u het niet door heeft als feshclam echt de database niet kan bijwerken."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:66
msgid "If you don't know what network interface you use to connect to the internet leave this field blank and the daemon will be started from the init scripts instead."
msgstr "Als u niet weet welk netwerk-interface u gebruikt om verbinding te maken met het internet, laat dan dit veld leeg. De demon zal dan vanaf de init-scripts gestart worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:66
msgid "If you do leave it blank make sure the computer is connected to the internet at all times or your logs will be really hard to interpret."
msgstr "Als u dit veld leeg laat dient u er voor te zorgen dat de computer altijd een verbinding heeft met internet, anders zullen uw log-bestanden zeer moeilijk te interpreteren zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:66
msgid "Example: eth0"
msgstr "Voorbeeld: eth0"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:83
msgid "Should clamd be notified after updates?"
msgstr "Moet clamd gewaarschuwd worden na het bijwerken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:83
msgid "Should clamd be notified to reload the database after successful updates?"
msgstr "Moet clamd gewaarschuwd worden dat het zijn database moet herladen nadat deze succesvol is bijgewerkt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates.master:83
msgid "If you choose <no> here, clamd's database reloads will be notably delayed (it performs this check every 6 hours by default), posing the risk a new virus slips through although your database is up to date."
msgstr "Als u hier <nee> kiest zal het herladen van clamd's gegevensbank merkbare vertraging op lopen (clamd checkt dit standaard elke 6 uur). Dit brengt het risico met zich mee dat een nieuw virus er door heen komt terwijl uw database al volledig is bijgewerkt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:4
msgid "Do you want to handle the daemon configuration with debconf?"
msgstr "Wilt u de configuratie van de demon met debconf afhandelen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:4
msgid "There are quite a few options to be configured for clamav-daemon. The number of questions asked to configure these options depends on the amount of functionality activated as well as the debconf priority:"
msgstr "Clamav-daemon heeft behoorlijk veel opties die ingesteld kunnen worden. Het aantal vragen dat gesteld gaat worden hangt af van zowel de hoeveelheid functionaliteit die geactiveerd is als van de debconf prioriteit:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:4
msgid "Critical, High: 0 questions"
msgstr "Critical, High: 0 vragen"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:4
msgid "Medium: 5-12 questions"
msgstr "Medium: 5-12 vragen"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:4
msgid "Low: 15-28 questions"
msgstr "Low: 15-28 vragen"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:4
msgid "The daemon won't work if it isn't configured. If you have priority>= High the daemon will be configured with default options. If you don't choose debconf you'll have to configure /etc/clamav.conf manually or run 'dpkg-reconfigure clamav-daemon' later. No matter if you choose debconf or not manual changes in /etc/clamav.conf will be respected."
msgstr "De demon zal niet werken als hij niet ingesteld is. Als u prioriteit >= High heeft, zal de demon worden ingesteld met de standaard opties. Als u kiest om debconf niet te gebruiken, zult u /etc/clamav.conf handmatig in moeten stellen of 'dpkg-reconfigure clamav-daemon' later moeten uitvoeren. Of u nu debconf kiest of niet, handmatige veranderingen in /etc/comav.conf zullen altijd ongemoeid gelaten worden."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:25
msgid "Do you want the daemon to listen to a TCP or a UNIX socket?"
msgstr "Wilt u dat demon luistert aan een TCP- of een UNIX-socket?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:25
msgid "If you choose TCP the daemon can be accessed remotely. This isn't recommended since the daemon runs as root and its a very young project. If you choose local UNIX sockets the daemon can be accessed through a file."
msgstr "Als u TCP kiest is de demon op afstand toegankelijk. Dit is niet aan te bevelen, omdat de demon als root draait en clamavd nog een heel jong project is. Als u lokale UNIX-sockets kiest kan de de demon worden benaderd via een bestand."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:25
msgid "Approximately question 2/28."
msgstr "Ongeveer vraag 2/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:35
msgid "What local (Unix) socket do you want the daemon to listen to?"
msgstr "Aan welk lokaal (UNIX-) socket wilt u dat de demon luistert?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:43
msgid "Do you want the daemon to gracefully handle left-over Unix socket files?"
msgstr "Wilt u dat de demon overgebleven UNIX-socketbestanden elegant afhandelt."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:50
msgid "What TCP port do you want the daemon to listen to?"
msgstr "Aan welk TCP-poort wilt u dat de demon luistert?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:50
msgid "Approximately question 3/28."
msgstr "Ongeveer vraag 3/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:57
msgid "What TCP address do you want the daemon to listen to?"
msgstr "Aan welk TCP-adres wilt u dat de demon luistert?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:57
msgid "Type \"any\" to listen on every TCP address configured, or exactly one address (e.g. \"127.0.0.1\") or hostname where the daemon should listen to."
msgstr "Type \"any\" om te luisteren aan elk geconfigureerd TCP-adres of precies één adres (e.g. \"127.0.0.1\") of een computernaam waaraan de demon moet luisteren."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:57
msgid "Approximately question 4/28."
msgstr "Ongeveer vraag 4/28."

#. Type: note
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:65
msgid "Please enter a number"
msgstr "Geef alstublieft een nummer."

#. Type: note
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:65
msgid "A non numerical answer to this question cannot be understood."
msgstr "Het antwoord op deze vraag moet een nummer zijn."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:72
msgid "Do you want to enable mail scanning?"
msgstr "Wilt u e-mailscannen aanzetten?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:72
msgid "This option enables the daemon to scan mail contents for viruses. Do NOT ENABLE THIS FEATURE on daemons with public access or production boxes. As of writing this (20030920) new flaws in the mail code has been discovered every week for months."
msgstr "Deze optie zorgt er voor dat de demon de inhoud van e-mails scant op virussen. ZET DEZE OPTIE NIET AAN voor demons met publieke toegang of productie machines."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:72
msgid "Approximately question 5/28."
msgstr "Ongeveer vraag 5/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:84
msgid "Do you want to enable archive scanning?"
msgstr "Wilt u archiefscannen aanzetten?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:84
msgid "If archive scanning is enabled the daemon will extract archives such as bz2, tar.gz, deb and many more to check their contents for viruses."
msgstr "Als archiefscannen is aangezet zal de demom archieven zoals bz2, tar.gz, deb en vele anderen uitpakken en hun inhoud controleren op virussen."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:84
msgid "For more information about what archives are supported see /usr/share/doc/clamav/clamdeb.pdf.gz or the manpage clamscan(5)."
msgstr "Voor meer informatie over welke archieven worden ondersteund zie /usr/share/doc/clamav/clamdeb.pdf.gz of de man-pagina clamscan(5)."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:84
msgid "Approximately question 6/28."
msgstr "Ongeveer vraag 6/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:97
msgid "Do you want to enable RAR archive scanning?"
msgstr "Wilt u het scannen van RAR-archieven aanzetten?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:97
msgid "This enables the builtin RAR archiver. Use with caution, as the RAR code may have memory leaks."
msgstr "Dit zet de ingebouwde RAR-archiveerder aan. Gebruik dit voorzichtig, de RAR-code kan geheugen-lekken bevatten."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:97
msgid "Approximately question 7/28."
msgstr "Ongeveer vraag 7/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:107
msgid "Do you want to save streams to disk?"
msgstr "Wilt u stromen opslaan op schijf?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:107
msgid "In order for archive scanning on streams to work the stream data needs to saved on disk so they can be extracted. Mandatory if you want to use clamav-milter."
msgstr "Om archieven in stromen te kunnen scannen, moet de datastroom eerst op schijf opgeslagen worden, zodat de archieven kunnen worden uitgepakt. Verplicht als u clamav-milter wilt gebruiken."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:107
msgid "Approximately question 8/28."
msgstr "Ongeveer vraag 8/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:117
msgid "Whats the maximum stream length (unit Mb) allowed?"
msgstr "Wat is de maximale stroomlengte (in Mb) die is toegestaan?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:117
msgid "If you want you can set a limit on the stream length that can be scanned. The value 0 disables this limit."
msgstr "Als u wilt, kunt u een limiet zetten op de lengte van een te scannen stroom. De waarde 0 betekent ongelimiteerd."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:126
msgid "What's the limit on the Archive recursion level?"
msgstr "Wat is de limiet op het archief-recursieniveau?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:126
msgid "The value 0 disables the recursion limit."
msgstr "De waarde 0 betekent ongelimiteerd."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:134
msgid "What limit for the maximum number of files in an archive do you want?"
msgstr "Wat is de limiet voor het maximale aantal files in een archief?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:134
msgid "Approximately question 9/28."
msgstr "Ongeveer vraag 9/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:140
msgid "What's the largest file size in Mb you will scan inside archives?"
msgstr "Wat is de limiet (in Mb) op de grootte van te scannen bestanden in een archief?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:140
msgid "The value 0 disables the size limit."
msgstr "De waarde 0 betekent ongelimiteerd."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:140
msgid "Approximately question 10/28."
msgstr "Ongeveer vraag 10/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:148
msgid "What's the maximal directory depth that will be allowed?"
msgstr "Wat is de maximale map-diepte die is toegestaan?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:148
msgid "You need to answer this question if you want to allow the daemon to follow directory symlinks."
msgstr "U dient deze vraag te beantwoorden als u de demon toestaat symbolische koppelingen te volgen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:148
msgid "Enter 0 to disable maximal directory depth limit."
msgstr "Vul 0 in als een geen maximale diepte wil in stellen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:148
msgid "Approximately question 11/28."
msgstr "Ongeveer vraag 11/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:160
msgid "Do you want the daemon to follow directory symlinks?"
msgstr "Wilt u de demon toestaan symbolische koppelingen naar folders te volgen?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:160
msgid "Approximately question 12/28."
msgstr "Ongeveer vraag 12/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:167
msgid "Do you want the daemon to follow regular file symlinks?"
msgstr "Wilt u de demon toestaan symbolische koppelingen naar gewone bestanden te volgen?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:167
msgid "Approximately question 13/28."
msgstr "Ongeveer vraag 13/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:173
msgid "After how many seconds will the thread-scanner stop?"
msgstr "Na hoeveel seconden moet de draad-scanner stoppen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:173
msgid "The value 0 disables the timeout."
msgstr "De waarde 0 betekent ongelimiteerd."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:173
msgid "Approximately question 14/28."
msgstr "Ongeveer vraag 14/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:181
msgid "How many threads will you allow the daemon to have?"
msgstr "Hoeveel proces-draden mag de demon maximaal hebben?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:181
msgid "Approximately question 15/28."
msgstr "Ongeveer vraag 15/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:188
msgid "Do you want to run the daemon process based instead of thread based?"
msgstr "Wilt u de demon proces-gebaseerd of draad-gebaseerd draaien?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:188
msgid "Note that process based execution is a new feature in version 0.65 and probably not as stable as threads"
msgstr "Let op dat proces-gebaseerd uitvoeren een nieuwe functionaliteit is in versie 0.65 en waarschijnlijk niet even stabiel als proces-draden (threads)."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:188
msgid "Approximately question 16/28."
msgstr "Ongeveer vraag 16/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:197
msgid "How many pending connections will you allow?"
msgstr "Hoeveel hangende verbindingen mogen er maximaal zijn?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:197
msgid "Approximately question 17/28."
msgstr "Ongeveer vraag 17/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:203
msgid "What paths do want to perform on-access scanning on?"
msgstr "Voor welke paden wilt u bij-openen-scannen (on-access scanning) aanzetten?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:203
msgid "Separate the paths with colons. Leave the field blank to disable on-access scanning. On-access scanning gives you the opportunity to scan all files accessed for viruses. You need the dazuko kernel module for on-access scanning."
msgstr "Geef de paden gescheiden door een dubbele punt. Laat het leeg als u bij-openen-scannen (on-access scanning) uit wil zetten. Bij-openen-scannen geeft u de mogelijkheid om alle bestanden die worden geopend te scannen op virussen. U heeft de dazuko kernelmodule nodig voor bij-openen-scannen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:203
msgid "Approximately question 18/28."
msgstr "Ongeveer vraag 18/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:213
msgid "What paths shouldn't be on-access scanned?"
msgstr "Welke paden dienen niet bij openen te worden gescand."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:213
msgid "/proc and /var/lib/clamav/ will be automatically added to this list, otherwise clamscan will be disabled."
msgstr "/proc en /var/lib/clamav/ zullen automatisch worden toegevoegd aan deze lijst, anders zou clamscan worden uitgezet."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:213
msgid "Separate the paths with colons."
msgstr "Scheid de paden met dubbele punten."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:213
msgid "Approximately question 19/28."
msgstr "Ongeveer vraag 19/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:225
msgid "Do you want the daemon to scan every file that's opened?"
msgstr "Wilt u dat de demon elk bestand scant dat wordt geopend?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:225
msgid "Approximately question 20/28."
msgstr "Ongeveer vraag 20/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:233
msgid "Do you want the daemon to scan every file that's closed?"
msgstr "Wilt u dat de demon elk bestand scant dat wordt gesloten?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:233
msgid "Approximately question 21/28."
msgstr "Ongeveer vraag 21/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:241
msgid "Do you want the daemon to scan every file that's executed?"
msgstr "Wilt u dat de demon elk bestand scant dat wordt uitgevoerd?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:241
msgid "Approximately question 22/28."
msgstr "Ongeveer vraag 22/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:249
msgid "Do you want on-access scanning to scan into archives?"
msgstr "Wilt u dat bij-openen-scannen in archieven scant?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:249
msgid "Enable archive scanning. It uses the same Max limits as the TCP/UNIX listening part of the daemon."
msgstr "Archief-scannen aanzetten. Het gebruikt dezelfde limieten als het gedeelte van de demon dat luister aan de TCP/UNIX-sockets."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:249
msgid "Approximately question 23/28."
msgstr "Ongeveer vraag 23/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:258
msgid "What's the maximal file size (in Mb) allowed for on-access scanning?"
msgstr "Wat is de maximale bestandsgrootte (in Mb) die is toegestaan voor bij-toegang-scannen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:258
msgid "Sets a size limit on the on-access thread."
msgstr "Zet een limiet op de bij-toegang proces-draad."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:258
msgid "Approximately question 24/28."
msgstr "Ongeveer vraag 24/28."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:267
msgid "Do you want to use the system logger?"
msgstr "Wil je het systeemlogproces gebruiken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:267
msgid "It is possible to log daemon activity to the system logger. This can be done independently of whether you want clamav-daemon to log system activities to a special file"
msgstr "Het is mogelijk om de activiteit van de demon te loggen met het systeemlogproces. Dit kan onafhankelijk gedaan worden van de keuze om clamav-daemons activiteiten in een speciaal bestand te loggen."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:267
msgid "Approximately question 25/28."
msgstr "Ongeveer vraag 25/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:277
msgid "Do you want the daemon to log its activities into a specified file?"
msgstr "Wilt u dat de demon zijn activiteiten logt in een door u gespecificeerde file?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:277
msgid "If you don't want any logging just leave the field blank. If you activate this feature you should make sure that you have the program logrotate installed."
msgstr "Als u geen log wilt kunt het veld leeg laten. Als u deze functionaliteit wel activeert dient u er voor te zorgen dat het programma logrotate geïnstalleerd is."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:277
msgid "Approximately question 26/28."
msgstr "Ongeveer vraag 26/28."

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-daemon.templates.master:285
msgid "Yes, No"
msgstr "Ja, Nee"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:287
msgid "Do you want to log time information with each message?"
msgstr "Wilt u bij elk bericht de tijd loggen."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:287
msgid "Approximately question 27/28."
msgstr "Ongeveer vraag 27/28."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:294
msgid "How often (in seconds) should the daemon perform a SelfCheck?"
msgstr "Hoe vaak (in seconden) moet de demon een zelfcontrole uitvoeren?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:294
msgid "During the SelfCheck the daemon checks if it needs to reload the virus database. It also tries to repair problems caused by bugs in the daemon, i.e in some cases its able to repair broken data structures."
msgstr "Tijdens de zelfcontrole controleerd de demon of het nodig is om de de virus-gegevensbank te herladen. Het probeert ook problemen te repareren die zijn onstaan door programmeerfouten in de demon, in sommige gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk bedorven datastructuur te repareren."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-daemon.templates.master:294
msgid "Approximately question 28/28."
msgstr "Ongeveer vraag 28/28."


Reply to: