[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#601146: linux-2.6: [l10n:ca] New Catalan translation of Debconf templatesIeee, Madrilenyooo! :D

On Mon, Oct 25, 2010 at 12:35:45AM +0200, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
> Més que correccions són uns pocs suggeriments.  Potser calga unificar
> «utilitzar» i «emprar» (jo solc emprar «emprar» ;) ) i «en el» i «al», però en
> general el veig molt bé. :)

Amb "en el" i "al" sempre vaig dubtant. Hauria de llegir què diu la guia
d'estil de SC nova i punt. Em sona igual de bé i de mal "desar en el disc
dur" que "desar al disc dur". Depèn del dia.. ;)

M'ho mire, això.

Gràcies pel pedaç!

> Una cosa: les frases que no acaben en punt són títols?  Perquè potser alguns
> són massa llargs i puguen donar problemes…

Ja... Segurament així és... si tens alguna proposta sobre els 70 caràcters...
la veritat és que quedava prou massa llarga.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: