[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#601146: linux-2.6: [l10n:ca] New Catalan translation of Debconf templatesJordi Mallach (2010-10-24 11:52:49 +0200) wrote:

> Si algú vol corregir aquest fitxer, estaria molt bé, perquè té molta
> visibilitat (ho veiem en les actualitzacions a squeeze i moltes vegades en
> actualitzar el nucli de l'ordinador).
> 
> Jo li vaig pegar 2 ullades extra, però una 2a persona és sempre millor.

Més que correccions són uns pocs suggeriments.  Potser calga unificar
«utilitzar» i «emprar» (jo solc emprar «emprar» ;) ) i «en el» i «al», però en
general el veig molt bé. :)

Una cosa: les frases que no acaben en punt són títols?  Perquè potser alguns
són massa llargs i puguen donar problemes…

-- 
Ivan Vilata i Balaguer -- http://ivan.lovesgazpacho.net/
--- ca.po.orig	2010-10-25 00:15:04.000000000 +0200
+++ ca.po	2010-10-25 00:24:07.000000000 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: linux-2.6 2.6.32-24\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: linux-2.6@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-07-16 15:55+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-23 21:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-25 00:24+0200\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -29,7 +29,7 @@
 "The new Linux kernel version provides different drivers for some PATA (IDE) "
 "controllers. The names of some hard disk, CD-ROM, and tape devices may "
 "change."
-msgstr "La versió nova del nucli Linux proveeix diferents controladors per a alguns dispositius PATA (IDE). Els noms d'alguns discs durs, CD-ROM i dispositius de cinta poden canviar."
+msgstr "La versió nova del nucli Linux proporciona diferents controladors per a alguns dispositius PATA (IDE). Els noms d'alguns discs durs, CD-ROM i dispositius de cinta poden canviar."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -38,7 +38,7 @@
 "It is now recommended to identify disk devices in configuration files by "
 "label or UUID (unique identifier) rather than by device name, which will "
 "work with both old and new kernel versions."
-msgstr "És recomanable que identifiqueu els dispositius de disc als fitxers de configuració per etiqueta o UUID (identificador únic) en lloc de pel seu nom de dispositiu, perquè així funcionarà amb les versions de nucli antiga i nova."
+msgstr "És recomanable que identifiqueu els dispositius de disc als fitxers de configuració per etiqueta o UUID (identificador únic) en lloc de pel seu nom de dispositiu, perquè així funcionaran amb les versions de nucli antiga i nova."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -83,7 +83,7 @@
 #. Description
 #: ../linux-base.templates:5001
 msgid "Configuration files still contain deprecated device names"
-msgstr "Alguns fitxers de configuració encara contenen noms de dispositius desaconsellats"
+msgstr "Alguns fitxers de configuració encara contenen noms de dispositiu desaconsellats"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -91,7 +91,7 @@
 msgid ""
 "The following configuration files still use some device names that may "
 "change when using the new kernel:"
-msgstr "Els fitxers de configuració següents encara utilitzen alguns noms de dispositiu que poden canviar quan s'utilitze el nucli nou:"
+msgstr "Els fitxers de configuració següents encara empren alguns noms de dispositiu que poden canviar quan s'empre el nucli nou:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -167,7 +167,7 @@
 msgid ""
 "Since this image uses initrd, the ${modules_base}/=V/modules.dep file will "
 "not be deleted, even though it may be invalid."
-msgstr "Com aquesta imatge utilitza un initrd, no es suprimirà el fitxer ${modules_base}/=V/modules.dep, tot i que potser és invàlid."
+msgstr "Com aquesta imatge empra un initrd, no es suprimirà el fitxer ${modules_base}/=V/modules.dep, tot i que potser és invàlid."
 
 #. Type: boolean
 #. Description

Reply to: