[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://nss-pam-ldapdHola!

On Tue, Oct 26, 2010 at 01:24:40PM +0200, Agusti Grau wrote:
> En aquest correu adjunto la proposta de traducció amb les revisions
> comentades. Si hi veieu cap altra cosa, no dubteu en comentar-la.

Alguna coseta t'he pillat. Mira més avall.

> Ara mateix estic mirant els dos llistats dels quals has passat l'enllaç, les
> dues llistes semblen iguals... estic a l'espera.

Guillem, Jordà, n'hauriem de fer una neteja dels dos llistats. Jordà ja en
va fer una fa un temps i potser sabria dir quines coses de la llista ja no
tenen sentit i quines sí.

Quin llistat hem d'emprar?# libnss-ldap (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004.
# Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2004.

Ací t'hauries d'afegir.

msgid "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or 'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr "Introduiu la URI del servidor LDAP. El format és ldap://<nom_servidor_o_adreça_IP>:<port>/'. També es pot utilitzar 'ldaps://' or 'ldapi://'. El numero de port és opcional."

A l'original posa URI sense acrònim. Perquè no en català? I si és un
acrònim, hauria de ser "l'URI", no?

numero -> número

msgid "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr "Quan s'utilitza l'esquema ldap o ldaps es recomana utilitzar l'adreça IP per evitar fallides quan el servidors de noms de domini no sigui disponible."

l'esquema -> un esquema
el servidors -> els serveis de noms de domini


msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
msgstr "Es poden especificar múltiples URIs separant-les per espaïs."

Jo "separaria amb espais".


msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use the components of their domain names for this purpose. For example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished name of the search base."
msgstr "Introduïu el nom distingit de la base de la cerca de l'LDAP. Molts llocs utilitzen els components del seu nom del domini. Per exemple, el domini «exemple.net» utilitzaria el nom distingit de la base de la cerca «dc=exemple,dc=net»."

nom del domini -> nom de domini, diria.#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
msgstr "Si la base de dades LDAP requereix una autenticació per a realitzar cerques, introduïu el nom del compte que serà utilitzat. Deixeu-lo en blanc en qualsevol altre cas."

serà utilitzat -> s'utilitzarà, que s'ha d'utilitzar, etc.

En la següent cadena posa "s'utilitzarà", així que millor així per
consistència.


#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr "Utilitzar StartTLS?"

Voleu utilitzar...?


#: ../nslcd.templates:6002
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a certificate, and whether certificates should be checked for validity:\n"
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked.\n"
"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
msgstr ""
"Quan s'utilitza una connexió xifrada, es demana el certificat del servidor i es comprova. Seleccioneu si les consultes han de ésser configurades per a requerir un certificat i quins certificates tenen que ésser comprovats per validar-los:\n"

si s'han de configurar, quins certificats s'han de comprovar..

" * mai: cap certificat serà demanat o comprovat;\n"

no es demanarà o comprovarà cap certificat

" * permetre: es demana el certificat, però no és\n"
"     requerit o comprovat;\n"

permet: es demanarà el certificat, però no serà requerit o comprovat


" * intent: el certificat serà demanat i comprovat, pero si no\n"
"     es proporciona serà ignorat;\n"

prova: es demanarà i comprovarà el certificat, però s'ignorarà...

" * demanda: el certiicat serà demanat, requerit i comprovat.\n"
"Si la comprovació de certificats està habilitada, s'haura d'afegir en el fitxer /etc/nslcd.conf com a mínim una opció de tls_cacertdir o tls_cacertfile."

es demanarà, requerirà i comprovarà el certificat.


msgstr "Podeu seleccionar els serveis que haurien de tenir habilitades les consultes LDAP. Les noves consultes LDAP s'afegiran com a l'últim origen de dades. Assegureu's de revisar els canvis."

assegureu-vos de revisar els canvis

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for most services, not cause problems, but host name resolution could be affected in subtle ways."
msgstr "Si no heu d'utilitzar més l'LDAP per a la resolució de noms, s'aconsella eliminar els registres. Mantenir ldap en el fitxer nsswitch.conf no hauria de causar problemes, encara que la resolució de noms de servidors es pot veure afectada."

registres -> entrades

#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
msgstr "Voleu habilitar les cerques shadow a través de NSS?"

posaria «shadow» entre cometes.


msgstr "Per habilitar els usuaris de l'LDAP per a autenticar-se, s'ha d'habilitar el mòdul NSS per a realitzar cerques de contrasenya shadow. Les entrades shadow poden estar buides - no hi ha necessitat d'exposar els resums de contrasenya. Visiteu http://bugs.debian.org/583492 per a més informació."

Visiteu -> Vegeu?


Per últim, si elimines les entrades obsoletes que tenen la marca fuzzy,
millor, perquè no valen per a res.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: