[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://ddclientBones Jordà,

el que hi he vist:

#: ../ddclient.templates:5001
msgid "DynDNS fully qualified domain names:"
msgstr "Noms complets dels dominis DynDNS:"

-- això només és un suggeriment: «Noms de domini complets del DynDNS:»

msgid ""
"Please enter the list of fully qualified domain names for the local host(s) "
"(for instance, \"myname.dyndns.org\" with only one host or \"myname1.dyndns."
"org,myname2.dyndns.org\" for two hosts)."
msgstr ""
"Introduïu la llista de dominis complets de la vostra màquina (p.ex. «nom."
"dyndns.org» si en teniu només un, o «nom1.dyndns.org,nom2.dyndns.org» si en "
"teniu dos)."

-- la llista de noms de dominis complets

#: ../ddclient.templates:8001
#| msgid "Interface used for dynamic DNS service:"
msgid "Network interface used for dynamic DNS service:"
msgstr "Interfície de xarxa utilitzada pel servei de DNS dinàmic:"

-- per al

#: ../ddclient.templates:9001
msgid "Run ddclient on PPP connect?"
msgstr "Voleu executar ddclient en establir la connexió PPP?"

#: ../ddclient.templates:10001
msgid "Run ddclient as daemon?"
msgstr "Voleu executar ddclient com a dimoni?"

msgid ""
"Please choose whether you want ddclient to be run in daemon mode on system "
"startup."
msgstr ""
"Indiqueu si voleu que ddclient s'executi com a dimoni en arrencar el sistema."

-- «el ddclient», en els tres casos

msgid ""
"You should enable this option if ddclient should be run every time a PPP "
"connection is established."
msgstr ""
"Hauríeu d'activar aquesta opció si voleu executar el ddclient cada vegada "
"que s'estableix una connexió PPP."

-- que s'estableixi

msgid ""
"Please choose the delay between interface address checks. Values may be "
"given in seconds (e.g. \"5s\"), in minutes (e.g. \"3m\"), in hours (e.g. \"7h"
"\") or in days (e.g. \"1d\")."
msgstr ""
"Trieu el retard entre les comprovacions a l'adreça de la interfície. Els "
"valors es poden donar en segons (p.ex. «5s»), en minuts (p.ex. «3m»),
en hores "
"(p.ex. «7h»), o en dies (p.ex. «1d»)."

-- de l'adreça
-- potser «especificar» seria millor que «donar»

Bona feina.

Salut,
David.

2009/2/6 Jordà Polo <jorda@ettin.org>:
> On Fri, Jan 30, 2009 at 07:06:03AM +0100, Christian Perrier wrote:
>> The deadline for receiving the updated translation is
>> Friday, February 13, 2009.
>
> Aquí teniu l'actualització. Les revisions són benvingudes.
>


Reply to: