[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Urgent update needed for the Catalan translation of kdebase templatesA Dijous 19 Abril 2007 22:54, Jordà Polo va escriure:
> On Thu, Apr 12, 2007 at 12:50:59PM +0200, Leopold Palomo-Avellaneda wrote:
> > Ok, done.
> > Leo
>
> Gràcies per enviar l'actualització amb tanta rapidesa, Leopold.
> Com va dir en Christian Perrier, jo havia enviat una traducció abans,
> però va quedar obsoleta. Malauradament no he pogut revisar la teva
> actualització abans i avui precisament han fet l'upload del paquet.
>
> En qualsevol cas, deixo alguns comentaris a continuació, juntament
> amb canvis o traduccions tal i com les havia fet jo en la revisió
> anterior. Estaria bé fer una nova versió aprofitant el que es pugui.

Mira, la vaig fer en una pausa de la feina (no hi havia manera que en 
funcionés un rtnet ... :-( i vaig fer servir el kbabel, que gairebé la va fer 
tota d'algun arxiu de catàleg. Jo vaig revisar quatre coses i la vaig enviar. 
Està feta una mica a saco però era per la premora. Les correccions que 
proposes em semblen molt bé en general.

[....]

> > "Només un gestor de pantalla pot gestionar un servidor X determinat, però
> > " "teniu instaŀlats diversos paquets de gestor de pantalla.  Per favor, "
> > "escolliu quin gestor de pantalla s'executarà per defecte."
>
> Només un gestor de pantalla pot controlar un servidor d'X determinat,
> però en teniu diversos instal·lats. Si us plau, escolliu quin gestor
> de pantalla s'hauria d'executar per defecte.
>
> Veig que aquí has utilitzat «ŀ», però no estic segur que sigui una
> bona idea ara mateix. Per començar, quantes fonts a Debian suporten
> aquest caràcter? Funciona correctament des de la consola? Hi ha un
> problema similar als apòstrofs que has utilitzat, que jo sàpiga
> utilitzem «'» i no «’». (Encara no estic segur que estigui
> relacionat, però si intento executar «podebconf-display-po» amb aquest
> fitxer peta de mala manera per temes de codificació. Quan tingui més
> temps ja m'ho miraré.)

a veure utf8, que és lo que dona el kbabel per defecte. No tinc clar haver 
utilitzat la l·l que menciones, perquè si et dic la veritat no sabria 
fer-ho!!! Però, crec que si es pot utilitzar hauríem de pensar en fer-ho, 
però de forma consensuada (kde/gnome/debian/ubuntu/fedora...)

> > #. Type: select
> > #. Description
> > #: ../kdm.templates:1001
> > msgid ""
> > "Multiple display managers can run simultaneously if they are configured
> > to " "manage different servers; to achieve this, configure the display
> > managers " "accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d,
> > and disable the " "check for a default display manager."
> > msgstr ""
> > "Poden haver diversos gestors de pantalla corrent simultàniament si es "
> > "configuren per a gestionar diferents servidors; per a aconseguir-ho, "
> > "configureu adequadament els gestors de pantalla, editeu cadascun dels
> > seus " "scripts d’inici en «/etc/init.d», i deshabiliteu la comprovació
> > de gestor de " "pantalla per defecte."
>
> És possible executar diversos gestors de pantalla simultàniament si es
> configuren per controlar servidors diferents; per tal d'aconseguir-ho, ...
>
> en «/etc/init.d» -> a /etc/init.d ? (Ens hauríem de posar amb l'ús
> de «»...)

és la que hi havia ....

> > #. Type: boolean
> > #. Description
> > #: ../kdm.templates:3001
> > msgid "Stop the kdm daemon?"
> > msgstr "Voleu detenir el dimoni «kdm»?"
>
> detenir -> aturar

ups, sí.

> > #. Type: boolean
> > #. Description
> > #: ../kdm.templates:3001
> > msgid ""
> > "The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package
> > upgrade " "and removal, but it appears to be managing at least one
> > running X session." msgstr ""
> > "El dimoni gestor de pantalla de KDE, (kdm), sol ser detingut en
> > actualitzar-ne " "i eliminar-ne el paquet, però sembla que ara està
> > gestionant almenys una " "sessió X activa."
>
> El dimoni gestor de l'escriptori KDE (kdm) normalment s'atura en
> actualitzar o esborrar el paquet, però sembla que en aquests moments
> encara hi ha una sessió d'X activa.

Ok

> > #. Type: boolean
> > #. Description
> > #: ../kdm.templates:3001
> > msgid ""
> > "If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
> > "Otherwise, the new version will take effect the next time the daemon is
> > " "restarted."
> > msgstr ""
> > "Si es deté «kdm» ara, terminaran totes les sessions X que està
> > gestionant.  " "Altrament, podeu deixar corrent «kdm», i la nova versió
> > surtirà efecte a la " "següent volta que el dimoni es reinicie."
>
> es deté -> s'atura
> terminaran -> finalitzaran
> corrent -> executant
> surtirà -> sortirà

vaig passar el corrector !!!! aquesta s'ha col·lat .

> > msgid "Select the desired default display manager."
> > msgstr "Seleccioneu el quadre gràfic d'entrada per defecte que desitgeu."
>
> Aquí utilitza «quadre gràfic» però abans diu «gestor de
> pantalla»... D'altra banda, quan es pot, està bé utilitzar
> «predeterminat» en comptes de «per defecte».

sí, vaig tenir el dubte, però hi la primera entrada explica a que es refereix 
quan parla de gestor de pantalla i quadre gràfic. Ho vaig deixar. Però a mi 
no m'agrada igualment.

> > msgid ""
> > "Only one display manager can manage a given X server, but multiple "
> > "display manager packages are installed.  Please select which display "
> > "manager should run by default."
> > msgstr ""
> > "Un quadre gràfic d'entrada sols pot gestionar alhora un únic servidor X,
> > " "però podeu tindre instal·lats múltiples paquets de quadre gràfic "
> > "d'entrada. Si us plau, seleccioneu quin quadre gràfic d'entrada desitgeu
> > " "que s'executi per defecte."
>
> Novament, «quadre gràfic»...

=
> > msgid ""
> > "(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured
> > " "to manage different servers; to achieve this, configure the display "
> > "managers accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d,
> > and " "disable the check for a default display manager.)"
> > msgstr ""
> > "(Es poden executar múltiples quadres gràfics d'entrada simultàniament, "
> > "però sols si aquests estan configurats per a gestionar diferents "
> > "servidors X; per a fer això, configureu els quadres gràfics d'entrada "
> > "conseqüentment, editeu cadascun dels seus scripts d'arrencada en
> > /etc/init.d " "i deshabiliteu la comprovació per a un quadre gràfic
> > d'entrada per " "defecte.)"
>
> (És possible executar múltiples gestors d'entrada simultàniament
> si estan configurats per controlar diferents servidors; per tal
> d'aconseguir-ho, configureu els gestors d'entrada corresponents, editeu
> cadascun dels scripts d'arrencada que hi ha a /etc/init.d, i finalment
> desactiveu la comprovació de gestor d'entrada predeterminat.)

Li enviaré aquesta traducció a la llista de kde-cat, ja que crec que vaig fer 
servir el compendi de l'equip. Igualment m'agraden els canvis que proposes.

Leo

-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgp_NMUGKZ9lZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: