[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Urgent update needed for the Catalan translation of kdebase templatesOn Thu, Apr 12, 2007 at 12:50:59PM +0200, Leopold Palomo-Avellaneda wrote:
> Ok, done.
> Leo

Gràcies per enviar l'actualització amb tanta rapidesa, Leopold.
Com va dir en Christian Perrier, jo havia enviat una traducció abans,
però va quedar obsoleta. Malauradament no he pogut revisar la teva
actualització abans i avui precisament han fet l'upload del paquet.

En qualsevol cas, deixo alguns comentaris a continuació, juntament
amb canvis o traduccions tal i com les havia fet jo en la revisió
anterior. Estaria bé fer una nova versió aprofitant el que es pugui.

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../kdm.templates:1001
> msgid "Default display manager:"
> msgstr "Escolliu el gestor de pantalla:"

Gestor de pantalla predeterminat: ?

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../kdm.templates:1001
> msgid ""
> "A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
> "for the X Window System."
> msgstr ""
> "Un gestor de pantalla (display manager) és un programa que proporciona la "
> "capacitat d’un quadre gràfic d’entrada (login) a l’X Window System."

Un gestor de pantalla («display manager») és un programa que permet
fer l'entrada a l'X Window System mitjançant una interfície gràfica.

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../kdm.templates:1001
> msgid ""
> "Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
> "manager packages are installed. Please select which display manager should "
> "run by default."
> msgstr ""
> "Només un gestor de pantalla pot gestionar un servidor X determinat, però "
> "teniu instaŀlats diversos paquets de gestor de pantalla.  Per favor, "
> "escolliu quin gestor de pantalla s'executarà per defecte."

Només un gestor de pantalla pot controlar un servidor d'X determinat,
però en teniu diversos instal·lats. Si us plau, escolliu quin gestor
de pantalla s'hauria d'executar per defecte.

Veig que aquí has utilitzat «ŀ», però no estic segur que sigui una
bona idea ara mateix. Per començar, quantes fonts a Debian suporten
aquest caràcter? Funciona correctament des de la consola? Hi ha un
problema similar als apòstrofs que has utilitzat, que jo sàpiga
utilitzem «'» i no «’». (Encara no estic segur que estigui
relacionat, però si intento executar «podebconf-display-po» amb aquest
fitxer peta de mala manera per temes de codificació. Quan tingui més
temps ja m'ho miraré.)

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../kdm.templates:1001
> msgid ""
> "Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
> "manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
> "accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
> "check for a default display manager."
> msgstr ""
> "Poden haver diversos gestors de pantalla corrent simultàniament si es "
> "configuren per a gestionar diferents servidors; per a aconseguir-ho, "
> "configureu adequadament els gestors de pantalla, editeu cadascun dels seus "
> "scripts d’inici en «/etc/init.d», i deshabiliteu la comprovació de gestor de "
> "pantalla per defecte."

És possible executar diversos gestors de pantalla simultàniament si es
configuren per controlar servidors diferents; per tal d'aconseguir-ho, ...

en «/etc/init.d» -> a /etc/init.d ? (Ens hauríem de posar amb l'ús
de «»...)

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../kdm.templates:3001
> msgid "Stop the kdm daemon?"
> msgstr "Voleu detenir el dimoni «kdm»?"

detenir -> aturar

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../kdm.templates:3001
> msgid ""
> "The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package upgrade "
> "and removal, but it appears to be managing at least one running X session."
> msgstr ""
> "El dimoni gestor de pantalla de KDE, (kdm), sol ser detingut en actualitzar-ne "
> "i eliminar-ne el paquet, però sembla que ara està gestionant almenys una "
> "sessió X activa."

El dimoni gestor de l'escriptori KDE (kdm) normalment s'atura en
actualitzar o esborrar el paquet, però sembla que en aquests moments
encara hi ha una sessió d'X activa.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../kdm.templates:3001
> msgid ""
> "If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
> "Otherwise, the new version will take effect the next time the daemon is "
> "restarted."
> msgstr ""
> "Si es deté «kdm» ara, terminaran totes les sessions X que està gestionant.  "
> "Altrament, podeu deixar corrent «kdm», i la nova versió surtirà efecte a la "
> "següent volta que el dimoni es reinicie."

es deté -> s'atura
terminaran -> finalitzaran
corrent -> executant
surtirà -> sortirà
 
> msgid "Select the desired default display manager."
> msgstr "Seleccioneu el quadre gràfic d'entrada per defecte que desitgeu."

Aquí utilitza «quadre gràfic» però abans diu «gestor de
pantalla»... D'altra banda, quan es pot, està bé utilitzar
«predeterminat» en comptes de «per defecte».
 
> msgid ""
> "Only one display manager can manage a given X server, but multiple "
> "display manager packages are installed.  Please select which display "
> "manager should run by default."
> msgstr ""
> "Un quadre gràfic d'entrada sols pot gestionar alhora un únic servidor X, "
> "però podeu tindre instal·lats múltiples paquets de quadre gràfic "
> "d'entrada. Si us plau, seleccioneu quin quadre gràfic d'entrada desitgeu "
> "que s'executi per defecte."

Novament, «quadre gràfic»...
 
> msgid ""
> "(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured "
> "to manage different servers; to achieve this, configure the display "
> "managers accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and "
> "disable the check for a default display manager.)"
> msgstr ""
> "(Es poden executar múltiples quadres gràfics d'entrada simultàniament, "
> "però sols si aquests estan configurats per a gestionar diferents "
> "servidors X; per a fer això, configureu els quadres gràfics d'entrada "
> "conseqüentment, editeu cadascun dels seus scripts d'arrencada en /etc/init.d "
> "i deshabiliteu la comprovació per a un quadre gràfic d'entrada per "
> "defecte.)"

(És possible executar múltiples gestors d'entrada simultàniament
si estan configurats per controlar diferents servidors; per tal
d'aconseguir-ho, configureu els gestors d'entrada corresponents, editeu
cadascun dels scripts d'arrencada que hi ha a /etc/init.d, i finalment
desactiveu la comprovació de gestor d'entrada predeterminat.)Reply to: