[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://welcome/what-is-linux.xmlOn Fri, Mar 09, 2007 at 11:41:36PM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:

> Index: ca/welcome/what-is-linux.xml
> ===================================================================
> --- ca/welcome/what-is-linux.xml	(revision 45723)
> +++ ca/welcome/what-is-linux.xml	(working copy)
> @@ -1,5 +1,5 @@
> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> -<!-- original version: 28672 -->
> +<!-- original version: 45186 -->
> 
>  <sect1 id="what-is-linux">
>  <title>Qu?? ??s GNU/Linux?</title>
> @@ -35,14 +35,15 @@
> </para><para>
> 
> El desenvolupament del que m??s endavant seria GNU/Linux comen???? el 1984,
> -quan la <ulink url="http://www.gnu.org/";>Free Software Foundation</ulink>
> +quan la <ulink url="&url-fsf;">Free Software Foundation</ulink>
> va comen??ar a desenvolupar un sistema operatiu lliure similar al Unix
> anomenat GNU.
> 
> </para><para>
> 
> -El projecte GNU ha desenvolupat un ampli conjunt d'eines de programari
> -lliure per utilitzar amb sistemes operatius Unix&trade; o similars, com
> +El <ulink url="&url-gnu;">projecte GNU</ulink> ha desenvolupat un ampli conjunt 
> +d'eines de programari lliure 
> +per utilitzar amb sistemes operatius Unix&trade; o similars, com
> Linux. Aquestes eines permeten als usuaris realitzar tasques que van des
> de les m??s mundanes (com copiar o suprimir fitxers del sistema) fins a les
> m??s complexes (com escriure i compilar programes o fer edicions sofisticades

Tot bé.

-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/Reply to: