[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://using-d-i/modules/partman.xmlOn Fri, Mar 09, 2007 at 11:34:21PM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:

> Index: ca/using-d-i/modules/partman.xml
> ===================================================================
> --- ca/using-d-i/modules/partman.xml	(revision 45723)
> +++ ca/using-d-i/modules/partman.xml	(working copy)
> @@ -152,7 +152,7 @@
> 
> Si escolliu el particionat guiat utilitzant LVM (xifrat), l'instal??lador
> tamb?? crear?? una partici?? <filename>/boot</filename> separada. Les altres
> -particions, excepte la d'intercanvi (swap), es crearan dins de la
> +particions, inclosa la d'intercanvi (swap), es crearan dins de la
> partici?? LVM.
> 
> </para><para arch="ia64">

Correcte.

-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/Reply to: