[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://howto/installation-howto.xmlOn Sat, Mar 10, 2007 at 12:01:43AM +0100, Jordà Polo wrote:
> Index: ca/howto/installation-howto.xml
> ===================================================================
> --- ca/howto/installation-howto.xml	(revision 45727)
> +++ ca/howto/installation-howto.xml	(working copy)
> @@ -283,6 +283,29 @@
> 
> </para><para>
> 
> +Els propers passos configuren el fus horari i el rellotge. L'instal·lador
> +intentarà determinar els paràmetres automàticament i només
> +preguntarà si no aconsegueix fer-ho. Tot seguit es configuraran els
> +comptes d'usuari. Per defecte només haureu d'indicar la contrasenya de
> +<quote>root</quote> (administrador), i la informació necessària per
> +crear un compte d'usuari regular.
> +

L'original:

The next steps are setting up your time zone and clock.

-> Els propers passos són configurar el fus horari i configurar el rellotge.

By default you will need to provide a password for the <quote>root</quote>
(administrator) account and information necessary to create one regular user
account.

-> Per defecte haureu d'indicar la contrasenya del compte de
  <quote>root</quote> (l'administrador), i la informació necessària per
  crear un (un sols?) compte d'usuari regular.

Cheers,
-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/Reply to: