[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://install-methods/floppy/m68k.xmlOn Fri, Mar 09, 2007 at 11:31:14PM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:

> Index: ca/install-methods/floppy/m68k.xml
> ===================================================================
> --- ca/install-methods/floppy/m68k.xml	(revision 45723)
> +++ ca/install-methods/floppy/m68k.xml	(working copy)
> @@ -17,9 +17,8 @@
>  <sect2 arch="m68k"><title>Escriure imatges de disquet en sistemes Macintosh</title>
> <para>

> -No hi ha cap aplicaci?? MacOS per a escriure imatges de disquet (i no tindria
> -sentit, ja que no es poden usar els disquets per arrencar el sistema
> -d'instal??laci?? o el nucli i els modules des d'un Macintosh). No obstant,
> +Com que la versi?? actual no suporta l'arranc des de disquets per iniciar la instal??laci??,
> +no haur??a forma de fer-ho en els sistemes Macintosh. No obstant,
> aquests fitxers s??n necessaris per a la instal??laci?? del sistema operatiu
> i els m??duls, m??s tard en el proc??s.

L'original diu:

 Since the current release does not yet support booting from floppies to
 start the installation, there would be no point in doing this on
 Macintosh Systems.

s/no hauría forma de fer-ho/no tindría sentit escriure imatges de disquet/ ?

-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/Reply to: