[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://welcome/what-is-debian.xmlIndex: ca/welcome/what-is-debian.xml
===================================================================
--- ca/welcome/what-is-debian.xml	(revision 45723)
+++ ca/welcome/what-is-debian.xml	(working copy)
@@ -1,18 +1,18 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28672 -->
+<!-- original version: 45347 -->
 
  <sect1 id="what-is-debian">
  <title>Què és Debian?</title>
 <para>
 
 Debian és una organització formada únicament per voluntaris i dedicada al
-desenvolupament del programari lliure i a la promoció dels ideals de la Free
-Software Foundation. El projecte Debian va començar l'any 1993, quan n'Ian
+desenvolupament del programari lliure i a la promoció dels ideals de la comunitat
+de Programari Lliure. El projecte Debian va començar l'any 1993, quan n'Ian
 Murdock va difondre una invitació oberta als desenvolupadors de programari per
 contribuir a una distribució de programari completa i coherent, basada en el
 relativament nou nucli del Linux. Aquest petit grup d'entusiastes
 especialitzats, que originalment va ser patrocinat per la
-<ulink url="&url-fsf-intro;">Free Software Foundation</ulink>
+<ulink url="&url-fsf;">Free Software Foundation</ulink>
 i influenciat per la filosofia <ulink url="&url-gnu-intro;">GNU</ulink>, ha
 crescut amb els anys fins a esdevenir una organització d'aproximadament
 &num-of-debian-developers; <firstterm>desenvolupadors de Debian</firstterm>.

Reply to: