[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://welcome/what-is-debian.xmlOn Fri, Mar 09, 2007 at 11:38:12PM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:

> Index: ca/welcome/what-is-debian.xml
> ===================================================================
> --- ca/welcome/what-is-debian.xml	(revision 45723)
> +++ ca/welcome/what-is-debian.xml	(working copy)
> @@ -1,18 +1,18 @@
> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> -<!-- original version: 28672 -->
> +<!-- original version: 45347 -->
> 
>  <sect1 id="what-is-debian">
>  <title>Qu?? ??s Debian?</title>
> <para>
> 
> Debian ??s una organitzaci?? formada ??nicament per voluntaris i dedicada al
> -desenvolupament del programari lliure i a la promoci?? dels ideals de la Free
> -Software Foundation. El projecte Debian va comen??ar l'any 1993, quan n'Ian
> +desenvolupament del programari lliure i a la promoci?? dels ideals de la comunitat
> +de Programari Lliure. El projecte Debian va comen??ar l'any 1993, quan n'Ian
> Murdock va difondre una invitaci?? oberta als desenvolupadors de programari per
> contribuir a una distribuci?? de programari completa i coherent, basada en el
> relativament nou nucli del Linux. Aquest petit grup d'entusiastes
> especialitzats, que originalment va ser patrocinat per la
> -<ulink url="&url-fsf-intro;">Free Software Foundation</ulink>
> +<ulink url="&url-fsf;">Free Software Foundation</ulink>
> i influenciat per la filosofia <ulink url="&url-gnu-intro;">GNU</ulink>, ha
> crescut amb els anys fins a esdevenir una organitzaci?? d'aproximadament
> &num-of-debian-developers; <firstterm>desenvolupadors de Debian</firstterm>.

Tot bé.

-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/Reply to: