[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseOn Mon, Apr 21, 2003 at 10:39:05AM +0200, Josep Lladonosa i Capell wrote:
> >"  policy - Show policy settings\n"
> >"  policy - Mostra paràmetres de polítiques\n"
> >
> >Sembla que hi ha nomes una politica. Seria millor "paràmetres de la 
> >política" o una cosa semblant?

"mostra els paràmetres de la política", i encara així, política no em
pareix una paraula molt encertada. Ivan, alguna de les teues grans
idees? :)

En tot cas, "mostra els paràmetres" i "de la política", construint una
frase completa. "mostra paràmetres de política" és, com diu Ivan, com es
diu en llengua "india" (Jo Tarzán, tu jane) :)

> >La traduccio és vàlida però poc precisa. Seria millor "no
> >són aparellades"?
> >"apariadas"? Altre cosa?
> Paràmetres no en parells?

Els paràmetres no estan aparellats?

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp4tWxgpS14E.pgp
Description: PGP signature


Reply to: