[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseOn dl, 2003-04-21 at 13:14, Jordi Mallach wrote:

> "mostra els paràmetres de la política", i encara així, política no em
> pareix una paraula molt encertada. Ivan, alguna de les teues grans
> idees? :)


Així genèricament, possibles substituts de política com a traducció de
policy podrien ser: normativa, norma, principis, actitud, sistema,
estratègia...

Tot i que jo no tinc res contra el terme política, a mi ja m'agrada.
-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_puntbarra_com.asc
Empremta digital: 02AB 56FF 59F3 A1F1 34FE  4190 3158 C8C1 80E8 5CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: