[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repàs de les release-notes.On Sun, Aug 11, 2002 at 01:28:06AM +0200, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
>  virus scanner		cercador de virus
> 	M'ha semblat més adequat que «escàner de virus», perquè en
> 	recull millor el significat.

No creus que "escàner" està molt, molt acceptat?
A mí em semblen bé els 2, però potser la gent pensarà que és algo
diferent a un scanner.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpm31F49bycW.pgp
Description: PGP signature


Reply to: