[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Repàs de les release-notes.  Bon ditardanit i bon estiu!

  Jordi m'envià alguns canvis que s'han fet a les release-notes de la
 Woody. Ja està repassada (si a algú li interessa el text complet, que
 m'ho diga). Ací teniu alguns dubten nous que han sorgit:

 virus scanner		cercador de virus
	M'ha semblat més adequat que «escàner de virus», perquè en
	recull millor el significat.

 day light savings time
			horari d'estiu

 relay-filtering	filtrat de repetidors (relay-filtering)
	Un «relay» és un «repetidor» segons el Termcat, en l'accepció
	més adequada, crec (la que no té descripció ;).

  Bé, res més. Au!

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpuAYl0EQ6cu.pgp
Description: PGP signature


Reply to: