[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llanšament de woody--- Jordi Mallach <jordi@sindominio.net> wrote:
> Epa!
> 
> Be, si vius en la siberia profunda potser no saps que ahir per la nit es
> va llançar Debian GNU/Linux 3.0. Si no, açò és "old news" ja :)

...i per fi, s'en adonora el mon catala amb aquesta fantastica traduccio
que per fi acabo.  Igual caldran alguns tocs de correccio.. :-)
Socorrrrrrrrrrrrrrr.....

Mateu


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
HotJobs - Search Thousands of New Jobs
http://www.hotjobs.com
Title: Llançament de Woody
------------------------------------------------------------------------
The Debian Project http://www.debian.org/
Debian GNU/Linux 3.0 released press@debian.org
July 19th, 2002 http://www.debian.org/News/2002/20020719
------------------------------------------------------------------------

Al projecte Debian, es grata anunciar el
llançament de Debian GNU/Linux
versió 3.0. Debian GNU/Linux és un sistema operatiu lliure, que ara
soporta onze arquitectures de maquinari, inclou els entorns gr
àfics KDE
i GNOME, programari criptografic,
és compatible amb l'estandar
d'hierarquia d'arxius
(FHS) versió 2.2, i soporta programari desenvolupat
per la base d'estandars de Linux (FSB).

Amb l'adici
ó de l'arquitectures IA-64 d'Intel, PA-RISC d'HP (hppa) MIPS
(mips, mipsel) i la S/390 (s390) d'IBM
, Debian GNU/Linux ara suporta un
total d'onze arquitectures. Funciona sobre maquinari de <<palmtops>>
fins superordinadors (?) i gairebe tot entremig, fins i tot la última
generació d'arquitectures de 64 bits.

Aquesta és la primera versió de Debian que gaudeix de programari
criptogràfic integrat a la distribuci
ó principal. S'inclouen OpenSSH i
GNU Privacy Guard (es tradueix o es descriu?) en la
distribució normal,
i xifratge fort
és present en els internautes, servidors de web,
bases de dades, i altres programes. Es planifica m
és integració de
programari
criptogràfic en el futur.

Per la primera vegada, Debian inclou l'entorn gràfic KDE. S'ha
actualitzat l'entorn GNOME a la versi
ó 1.4, i XFree s'ha actualitzat
a la molt millor
versió 4.1. Amb l'adició dels internautes completes
Mozilla, Galeon i Konquerer, l'entorn
gràfic de Debian s'ha millorat
molt.

Aquesta
versió de Debian soporta les versions 2.2 i 2.4 del nucli
Linux. A m
és de millor soport per una varietat més amplia de
maquinari (com per exemple USB) i millores substantives d'usabilitat
i estabilitat, el kernel 2.4 proporciona els sistemes d'arxius
<<journalling>> ext3 i reiserfs.

Debian GNU/Linux 3.0 proporciona una instal.laci
ó més directe i pulit,
que s'ha traduït a nombrosos idiomes. El sistema de tasques s'ha
reorganitzat i fet
més flexible. La eina debconf fa més facil la
configuraci
ó del sistema. Ara es pot instal.lar Debian des d'un disc
compacte, de la xarxa, o de disquets. Es pot baixar ara, o tamb
é és
disponible de nombrosos venedors de CD-ROMs
<http://www.debian.org/CD/>.

La eina de
manejament de paquets apt s'encarrega automaticament de
actualitzacions de versions anteriors a Debian
GNU/Linux 3.0. Com
sempre, es pot actualitzar sistemes facilment, amb el sistema actual,
i sense interrupci
ó. Per instrucions detallades sobre la instal.lació
i
actualització de Debian GNU/Linux, vegeu les notes de llançament
<http://www.debian.org/releases/woody/releasenotes>.

Aquest és el primer llançament de Debian que és compatible amb versió 2.2
de la hierarquia estandar de sistema d'arxius (FHS, per les segles en
angl
és). Ara també Debian GNU/Linux soporta programari desenvolupat per
la base estandar de Linux (LSB per les segles en
anglés), tot i que no és
certificat.

Usuaris actuals de Debian poden ser interessats saber que aquest
llançament
de Debian soporta dependències de compilac
ió per ajudar en crear paquets
dels arxius fonts, i <<apt pinning>> per facilitar actualitzacions parcials
als brancs de testing o unstable. Aquest
llançament de Debian gaudeix de
la eina aptitude com alternativa al programa venerable dselect, el qual
facilita la selecc
ió de paquets. Es van afegir aproximadament quatre mil
paquets a la distribució per Debian GNU/Linux 3.0.

Sobre Debian
------------

Debian GNU/Linux
és un sistema operatiu lliure, desenvolupat per gairebe
mil voluntaris vora del m
ón que colaboren a través del Internet. La
dedicaci
ó de Debian a programari lliure, el seu estatus de organizació sense
anim de lucre i el seu model de desenvolupament obert la fa ú
nica entre
distribucions de GNU/Linux.

Els punts forts claus del projecte de Debian són la seva base de voluntaris,
la seva dedicaci
ó al contracte social de Debian (Debian Social Contract) i
el seu compromis en proveir el millor sistema operatiu possible. Debian 3.0
és un pas més per aquest camí.

Informació de contacte
----------------------

Per m
és informació, si us plau vegeu les pagines web de Debian a
<http://www.debian.org/> o enviu correu electronic a <press@debian.org>.


-------------------------------------------------------------------------------

The Debian Project is pleased to announce the release of Debian GNU/Linux
version 3.0. Debian GNU/Linux is a free operating system, which now
supports a total of eleven processor architectures, includes KDE and GNOME
desktop environments, features cryptographic software, is compatible
with the FHS v2.2 and supports software developed for the LSB.

With the addition of the IA-64 (ia64), HP PA-RISC (hppa), MIPS (mips,
mipsel), and S/390 (s390) architectures, Debian GNU/Linux now supports a
total of eleven architectures. It now runs on computers ranging from
palmtops to supercomputers, and nearly everything in between, including the
latest generation of 64 bit machines.

This is the first version of Debian that features cryptographic software
integrated into the main distribution. OpenSSH and GNU Privacy Guard are
included in the default installation, and strong encryption is now present
in web browsers and web servers, databases, and so forth. Further
integration of cryptographic software is planned for future releases.

For the first time, Debian comes with the K Desktop Environment 2.2 (KDE).
The GNOME desktop environment is upgraded to version 1.4, and X itself is
upgraded to the much improved XFree86 4.1. With the addition of several
full-featured free graphical web browsers in the form of Mozilla, Galeon,
and Konqueror, Debian's desktop offerings have radically improved.

This version of Debian supports the 2.2 and 2.4 releases of the Linux
kernel. Along with better support for a greater variety of new hardware
(such as USB) and significant improvements in usability and stability, the
2.4 kernel provides support for the ext3 and reiserfs journaling filesystems.

Debian GNU/Linux 3.0 features a more streamlined and polished installation,
which is translated into numerous languages. The task system has been
revamped and made more flexible. The debconf tool makes configuration of
the system easier and more user friendly. Debian GNU/Linux can be installed
from CD, or from the network and a few floppies. It can be downloaded now,
and will soon be available on CD-ROM from numerous vendors
<http://www.debian.org/CD/>.

Upgrades to Debian GNU/Linux 3.0 from earlier releases are automatically
handled by the apt package management tool. As always, Debian GNU/Linux
systems can be upgraded painlessly, in place, without any forced downtime.
For detailed instructions about installing and upgrading Debian GNU/Linux,
please see the release notes
<http://www.debian.org/releases/woody/releasenotes>.

This is the first release of Debian that is compatible with version 2.2 of
the Filesystem Hierarchy Standard (FHS). Debian GNU/Linux now also supports
software developed for the Linux Standard Base (LSB), though it is not yet
LSB certified.

Current Debian users may be interested to know that this release of Debian
supports build dependencies, to aid in building packages from source, and
apt pinning, to ease partial upgrades to our testing or unstable branch.
This release of Debian features aptitude as an alternative for the
venerable dselect program, which will make it easier to select packages.
About four thousand new software packages were added to the distribution in
Debian GNU/Linux 3.0.

About Debian
------------

Debian GNU/Linux is a free operating system, developed by nearly a thousand
volunteers from all over the world who collaborate via the Internet.
Debian's dedication to Free Software, its non-profit nature, and its open
development model make it unique among GNU/Linux distributions.

The Debian project's key strengths are its volunteer base, its dedication
to the Debian Social Contract, and its commitment to provide the best
operating system possible. Debian 3.0 is another important step in that
direction.

Contact Information
-------------------

For further information, please visit the Debian web pages at
<http://www.debian.org/> or send mail to <press@debian.org>.
Reply to: