[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Discutim uns termes de les release notes.	Holaaa!

	Demà enviaré a la llista la versió definitiva de les release-notes
  i més notes sobre la terminologia emprada. Jordi, podries passar-me
  l'original en anglés més nou que hi haja en el CVS?

	Una cosa, Antoni, se t'ha escapat una paraula en la traducció de
  «dpkg», on posa «Paquets obsolets i presents en el sistema» hauria
  de dir «Paquets obsolets i locals presents en el sistema».

  Bé, això és, a veure si termine ja amb aquestes notes!
	Ivan

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgp_gX3A1BaEK.pgp
Description: PGP signature


Reply to: