[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció_de_about.wmlOn Wed, Dec 19, 2001 at 01:48:03AM +0100, Miquel Vidal wrote:

> (com a analogia al nostre àmbit de documentació tècnica, aquesta mateixa
> diversitat es pot observar a les traduccions castellanes de HOWTOs,
> documentació, etc., segons s'hagin fet a l'Amèrica o a Espanya, i, encara que
> aixo es nota, no impedeix que es pugui llegir, ni obliga de cap manera a una
> traducció argentina, una altra d'andalusa, una altra de mexicana, etc.)

Mes ara hi ha un equip de traducció «es_AR» del projecte GNU, el qual
pretend no utilitzar ninguna de les traduccions del equip «es».
Realment cal?  No ho sé... :)  Tanmateix, em sembla que el català té 
una avantatge quant a la unitat lingüística. :)

Steve Langasek
postmodern programmer

Attachment: pgpEHM_xGli0Z.pgp
Description: PGP signature


Reply to: