[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció_de_about.wmlApart de lo de l'euro, he canviat el títol de la pàgina, per a que
concorde amb la traducció de la portada (Quant a Debian).

També he llevat el comentari del traductor, no s'ha ficat a cap pàgina,
però sí que fique els autors en els logs de CVS.

També he afegit una resenya a debian-user-spanish i
http://cat-linux.com/.

No faré commit fins que algú diga "ok!" a lo de l'euro i la resta de
canvis :)

Jordi

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpydIJYziaFU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: