[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: base-config	Allà van les revisions!

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @
Template: apt-setup/uri_type
Type: select
Choices: cdrom, http, ftp, filesystem, edit sources list by hand
Choices-ca: cdrom, http, ftp, sistema de fitxers, editar fonts a mà
Default: cdrom
Description: Choose the method apt should use to access the Debian archive:
 Apt can access the Debian archive in a variety of ways. Choose the access
 method apt should use. For example if you have a Debian cd, select
 "cdrom", while if you plan to install via a Debian mirror, choose "ftp" or
 "http". 
 .
 ${note} 
Description-ca: Seleccioneu el mètode d'apt per accedir a l'arxiu de Debian.
 Apt pot accedir a l'arxiu de Debian de diferents maneres. Seleccioneu el
 mètode d'accés que hauria d'utilitzar apt. Per exemple, si teniu un CD de
 Debian, seleccioneu "cdrom", o si planegeu instal·lar des d'una rèplica de
 Debian, seleccioneu "ftp" o "http".
 .
 ${note}

Template: apt-setup/country
Type: select
Choices: ${countries}
Choices-ca: ${countries}
Default: United States
Description: Select a country:
 Select the country the mirror should be in. The goal is to find a mirror
 that is close to you on the network -- be aware that near countries, or
 even your own, may not be the best choice. 
Description-ca: Seleccioneu un país:
 Seleccioneu el país on hauria d'estar la rèplica. L'objectiu és trobar una
 rèplica que estiga prop en la xarxa -- teniu en compte que els països més
 propers, o inclús el vostre, poden no ser la millor opció.

Template: apt-setup/mirror
Type: select
Choices: ${mirrors}
Choices-ca: ${mirrors}
Default: http.us.debian.org
Description: Choose the Debian mirror to use:
 Select the Debian mirror apt should use. You should select a mirror that
 is close to you on the net. 
Description-ca: Seleccioneu la rèplica de Debian a utilitzar:
 Seleccioneu la rèplica de Debian que voleu fer servir amb apt. Cal que
 seleccioneu una rèplica que estiga a prop vostre en la xarxa.

Template: apt-setup/hostname
Type: string
Description: Enter mirror hostname:
 Enter the hostname of the Debian mirror you want to use. 
Description-ca: Introduïu el nom de la màquina de la rèplica:
 Introduïu el nom de la màquina de la rèplica de Debian que voleu utilitzar.

Template: apt-setup/directory
Type: string
Default: /debian
Default-ca: /debian
Description: Enter mirror directory:
 Enter the directory the Debian mirror is located in. 
Description-ca: Introduïu el directori de la rèplica:
 Introduïu el directori on està situada la rèplica de Debian.

Template: apt-setup/baddir
Type: note
Description: Mirror not found.
 The directory you entered does not exist. 
Description-ca: No s'ha trobat la rèplica.
 El directori que heu introduït no existeix.

Template: apt-setup/not-mirror
Type: note
Description: Mirror not found.
 The directory you entered does not contain a subdirectory named "dists",
 so it doesn't seem to be a Debian mirror. 
Description-ca: No s'ha trobat la rèplica.
 El directori que heu introduït no conté un subdirectori anomenat "dists",
 així que no pareix ser una rèplica de Debian.

Template: apt-setup/cd/dev
Type: string
Description: Enter CD ROM device file:
 This program was unable to auto-detect a CD ROM drive, or there is no
 usable CD in the drive. Enter the device file to use to access your CD
 ROM, and place a Debian CD in the drive. 
Description-ca: Introduïu el fitxer del dispositiu del CD ROM:
 Aquest programa no ha pogut autodetectar una unitat de CD ROM, o no hi ha
 cap CD utilitzable en la unitat. Introduïu el dispositiu que voleu fer
 servir per accedir al vostre CD ROM, i fiqueu un CD de Debian en la unitat.

Template: apt-setup/cd/bad
Type: note
Description: Bad CD
 Your CD drive was detected, but it does not seem to have a Debian CD in
 it. 
Description-ca: CD erroni.
 S'ha detectat la unitat de CD, però no pareix contenir un CD de Debian.

Template: apt-setup/cd/another
Type: boolean
Default: false
Description: Scan another CD?
 If you have another Debian CD (for example, the second in a two CD set),
 you should insert and scan it now. 
Description-ca: Escanejar un altre CD?
 Si teniu un altre CD de Debian (per exemple, el segon en un joc de dos CDs),
 hauríeu d'insertar-lo i escanejar-lo ara.

Template: apt-setup/non-free
Type: boolean
Default: false
Description: Use non-free software?
 Some non-free software has been made to work with Debian. Though this
 software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be 
 used to install it. This software has varying licenses which may prevent
 you from using, modifying, or sharing it. Do you want to have it available
 anyway?
Description-ca: Utilitzar programari non-free?
 Hi ha un poc de programari no-lliure (non-free) que s'ha preparat per que
 funcione amb Debian. Encara que aquest programari no és de cap manera part
 de Debian, es poden utilitzar les eines de Debian per instal·lar-lo. Aquest
 programari té llicències variades que poden prevenir la seva utilització,
 modificació o distribució. Voleu que estiga disponible de tota manera?

Template: apt-setup/non-us
Type: boolean
Default: true
Description: Use non-US software?
 Some software in Debian must be downloaded from sites outside the United
 States. This includes some cryptographic software, and some software with
 patent problems in the US. Do you want this software to be made available
 to you? 
Description-ca: Utilitzar programari non-US?
 Algun programari de Debian ha de ser descarregat des de llocs fora
 dels Estats Units. Açò inclueix algun programari criptogràfic, i alguns
 programes amb problemes de patents en els EUA. Voleu que aquest programari
 estiga disponible?

Template: apt-setup/contrib
Type: boolean
Default: false
Description: Use contrib software?
 Some additional software has been made to work with Debian. Though this
 software is free, it depends on non-free software for its operation. This
 software is not at all a part of Debian, but standard Debian tools can be
 used to install it. Would you like to have it available?
Description-ca: Utilitzar programari contrib?
 Hi ha programari addicional que s'ha preparat per que funcione amb Debian.
 Encara que aquest programari és lliure, depèn de programari propietari
 (non-free) per que funcione. Aquest programari no és part de Debian, però
 les eines comuns de Debian es poden utilitzar per instal·lar-lo. Voleu que
 estiga disponible?

Template: apt-setup/distribution
Type: select
Choices: stable, unstable, testing
Choices-ca: stable, unstable, testing
Default: stable
Description: Select Debian distribution to use:
 Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes.
 Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground,
 that receives many of the new versions from unstable if they are not too
 buggy. Which version of Debian do you wish to install?
Description-ca: Seleccioneu la distribució de Debian que voleu fer servir:
 Debian té algunes variants. Stable està ben comprovada i canvia en rares
 ocasions. Unstable no està testejada i canvia freqüentment. Testing està en
 mig, i conté moltes de les noves versions d'unstable si no tenen moltes
 errades. Quina versió de Debian voleu instal·lar?

Template: apt-setup/badsource
Type: note
Description: Failed to access the Debian archive
 When I tried to access the debian archive using the information you
 provided, apt gave the following error. I will run through the questions
 again, try to correct the error. 
 .
 ${apt_error} 
Description-ca: No s'ha pogut accedir l'arxiu de Debian.
 Quan s'ha intentat accedir l'arxiu de Debian fent servir la informació que
 heu proveït, apt ha tornat el següent error. Ara es tornaran a fer les
 preguntes de nou, intenteu corregir l'errada.
 .
 ${apt_error}

Template: apt-setup/another
Type: boolean
Default: false
Description: Add another apt source?
 Apt is now configured, and should be able to install Debian packages.
 However, you may want to add another source to apt, so it can download
 packages from more than one location.
Description-ca: Afegir una altra font d'apt?
 Apt ja està configurat, i ja deuria ser possible instal·lar paquets Debian.
 De tota manera, potser voleu afegir una altra font per apt, per que puga
 descarregar paquets des de més d'un lloc.

Template: apt-setup/badedit
Type: select
Choices: edit, revert to backup
Choices-ca: editar, tornar a la copia de seguretat
Description: What do you want to do?
 The entries you made in sources.list did not work. Here is the error
 message from apt: 
 .
 ${apt_error} 
 .
 I have a backup of the sources.list from before you edited it. Should I
 revert to that backup, or would you like to edit the existing file and fix
 it? 
Description-ca: Què voleu fer?
 Les entrades que heu fet en sources.list no han funcionat. Aquest és el
 missatge d'error d'apt:
 .
 ${apt_error}
 .
 S'ha guardat una còpia de seguretat de sources.list d'abans que l'editàreu.
 Voleu tornar a aquesta còpia, o voleu editar el fitxer existent per
 arreglar-lo?

Template: apt-setup/non-us-failed
Type: note
Description: Cannot access non-US software.
 I cannot access the Debian archive site that contains non-US software, so
 that software will not be made available to you. The error message I
 received from apt was: 
 .
 ${apt_error} 
Description-ca: No es pot accedir al programari non-US.
 No s'ha pogut accedir al lloc amb l'arxiu de Debian que conté programari
 non-US, així que aquest programari no estarà disponible. El missatge d'error
 que ha tornat apt és:
 .
 ${apt_error}

Template: apt-setup/http_proxy
Type: string
Description: Enter http proxy information, or leave blank for none:
 If you need to use a http proxy to access the outside world, enter the
 proxy information here. Otherwise, leave this blank. 
 .
 When entering proxy information, use the standard form of
 "http://[[user][:pass]@]host[:port]/";
Description-ca: Introduïu la informació del proxy d'http, o deixeu en blanc per cap:
 Si heu de fer servir un proxy http per accedir el món exterior, introduïu
 la informació del proxy ací. Si no, deixeu açò en blanc.
 .
 Quan introduïu la informació del proxy, feu servir la forma estàndard
 "http://[[user][:pass]@]lloc[:port]/";

Template: apt-setup/security-updates
Type: boolean
Default: true
Description: Use security updates from security.debian.org?
 Debian provides timely security updates via the website
 http://security.debian.org/ . Should these updates be tracked each time
 you upgrade your system? If you are on the internet, this is generally a
 good idea.
Description-ca: Utilitzar actualitzacions de seguretat de security.debian.org?
 Debian proporciona actualitzacions de seguretat via el lloc web
 http://security.debian.org/ . Voleu que aquestes actualitzacions es comproven
 cada vegada que actualitzeu el sistema? Si esteu connectats a Internet, açò
 és generalment una bona idea.

Template: apt-setup/security-updates-failed
Type: note
Description: Cannot access security updates.
 I cannot access the security updates on security.debian.org, so those
 updates will not be made available to you at this time. You may want to
 invesitgate this later.. Commented out entries for security.debian.org
 have been added to the bottom of /etc/apt/sources.list . The error message
 I received from apt was:
 .
 ${apt_error}
Description-ca: No es pot accedir a les actualitzacions de seguretat.
 No s'ha pogut accedir a les actualitzacións de seguretat de
 security.debian.org, així que aquestes actualitzacions no estaran
 disponibles en aquest moment. Potser voleu investigar açò més tard...
 S'han afegit les entrades comentades per security.debian.org al final
 de /etc/apt/sources.list .
 El missatge d'error que ha tornat apt és:
 .
 ${apt_error}
Template: base-config/intro
Type: note
Description: Congratulations, you have successfully installed Debian!
 This program will now walk you through the process of setting up your
 newly installed system. It will start with the basics -- time zone 
 selection, setting a root password and adding a user, and then progress to
 installing additional software to tune this new Debian system to your
 needs.
 .
 If you want to revisit this setup process at a later date, just run
 /usr/sbin/base-config.
Description-ca: Felicitats, heu instal·lat Debian satisfactòriament!
 Aquest programa vos guiarà a través del procés de configuració del sistema
 que acabeu d'instal·lar. Començarà amb les coses bàsiques: selecció de la
 zona horària, fixar la contrasenya de root i afegir un usuari, i després
 continuarà instal·lant programari addicional per adequar aquest nou sistema
 Debian a les vostres necessitats.

Template: base-config/remove-pcmcia
Type: boolean
Default: true
Description: Shall I remove the pcmcia packages?
 It seems your system doesn't need PCMCIA. It was installed with the rest
 of the kernel, but can be removed now. 
Description-ca: Voleu llevar els paquets de PCMCIA?
 Pareix que el vostre sistema no necessita PCMCIA. Es va instal·lar amb la
 resta del nucli, però ja es pot desinstal·lar.

Template: base-config/use-ppp
Type: boolean
Default: false
Description: Do you want to use a PPP connection to install the system?
 If you have an account on an ISP, and you want to use it to fetch the 
 packages to install on the system from the Internet, you may configure the
 PPP service now, and I will open a PPP connection to your ISP. 
Description-ca: Voleu fer servir una connexió PPP per instal·lar el sistema?
 Si teniu un compte en un proveïdor d'Internet i voleu fer-lo servir per
 descarregar els paquets a instal·lar al sistema des d'Internet, podeu
 configurar el servei PPP ara, i després s'obrirà una connexió PPP al vostre
 proveïdor.

Template: base-config/run-tasksel
Type: boolean
Default: true
Description: Run tasksel?
 At this point, your Debian system is very minimal, composed of just enough
 software to bootstrap a complete system. You should probably add some
 additional software to your system now, to tune it to your needs. One way
 to select additional software to install is with the 'tasksel' program.
 Tasksel lets you pick from various predefined collections of software that
 are aimed at letting you set up a system for specific tasks. After tasksel
 is run, you will have an chance to fine-tune the selected packages.
Description-ca: Executar tasksel?
 En aquest punt, el vostre sistema Debian és mínim i es composa només del
 programari necessari per arrencar un sistema complet. Probablement hauríeu
 d'afegir programari addicional ara, per adequar-lo a les vostres necessitats.
 Una manera de seleccionar programari addicional és amb el programa `tasksel'.
 Tasksel vos permet triar entre diverses col·leccions de programari
 predefinides, que estan orientades a configurar un sistema per tasques
 específiques. Després de que s'execute tasksel, tindreu la oportunitat
 d'afinar els paquets seleccionats.

Template: base-config/run-dselect
Type: boolean
Default: false
Description: Run dselect?
 'dselect' is used to select which of the thousands of software packages
 included with Debian should be installed on your Debian system. If you
 have already selected some tasks with tasksel, you can use dselect to
 fine-tune the selected packages, and select additional packages too. If
 you didn't pick any tasks, this is your chance to select individual
 packages for installation.
Description-ca: Executar dselect?
 `dselect' s'utilitza per seleccionar quins dels milers de paquets de
 programari inclosos en Debian caldria instal·lar en el vostre sistema
 Debian. Si ja heu seleccionat algunes tasques amb tasksel, podeu
 fer servir dselect per afinar els paquets seleccionats i seleccionar paquets
 addicionals també. Si no vau triar cap tasca, aquesta és la vostra
 oportunitat per seleccionar paquets individuals per instal·lar-los.

Template: base-config/install-problem
Type: boolean
Default: true
Description: Packages failed to install. Retry?
 One or more packages failed to install. This is probably due to bugs in
 the packages. (Sorry; Debian's not perfect!) Simply trying to install
 those packages (or a slightly different set of packages) again may work
 around the problem, or at least move the installation process along a 
 little further. If you decide not to try again, bear in mind that some
 packages on your system will be in a broken state until you manually
 resolve the problem. 
Description-ca: Ha fallat la instal·lació d'alguns paquets. Reintentar?
 Ha fallat la instal·lació d'un o més paquets. Açò probablement es dega
 a errors en els paquets. (Ho sentim: Debian no és perfecta!) Simplement
 reintentant instal·lar aquests paquets (o un conjunt lleugerament diferent
 de paquets) es podria solucionar el problema, o almenys faria avançar un
 poc el procés d'instal·lació. Si decidiu no reintentar, teniu en compte
 que alguns paquets del vostre sistema romandran trencats fins que resoleu
 manualment el problema.

Template: base-config/stop-ppp
Type: boolean
Default: true
Description: Do you want me to close the PPP connection?
 The installation is complete. I can close the PPP connection to your ISP
 now or I can keep it open if you want. 
 .
 If you decide to keep it open, remember to use 'poff' to close it when you
 finish.
Description-ca: Voleu tancar la connexió PPP?
 La instal·lació s'ha completat. Ara podeu tancar la connexió PPP al
 vostre proveïdor d'Internet o la podeu deixar oberta si voleu.
 .
 Si decidiu deixar-la oberta, recordeu utilitzar l'ordre `poff' per
 tancar-la quan acabeu.

Template: base-config/login
Type: note
Description: Have fun!
 You may now login at the login: prompt.
 .
 Thank you for choosing Debian!
Description-ca: Divertiu-vos!
 Ara ja podeu identificar-vos en el indicatiu login:.

Template: base-config/login-with-tty
Type: note
Description: Have fun!
 You may now login at the login: prompt.
 .
 You may also take advantage of the multi-tasking features of Debian by
 pressing <Left Alt><Fn> (<Left Command> on a Macintosh keyboard) to switch
 to a new 'virtual console', where n is the number of the virtual console
 to switch to. For example, to switch to virtual console #3, you would
 press <Left Alt><F3>, and to return to this virtual console (virtual
 console #1), you would press <Left Alt><F1>.
 .
 Thank you for choosing Debian!
Description-ca: Divertiu-vos!
 Ara ja podeu identificar-vos en l'indicatiu login:.
 .
 També vos podeu aprofitar de les funcionalitats multi-tasca de Debian
 polsant <Alt Esquerra><Fn> (<Command Esquerra> en un teclat de Macintosh)
 per canviar a una `consola virtual', on n és el nom de la consola virtual
 a la que voleu canviar. Per exemple, si voleu canviar a la consola virtual
 #3, haureu de polsar <Alt Esquerra><F3>, i per tornar a aquesta consola
 virtual (consola virtual #1), hauríeu de polsar <Alt Esquerra><F1>.
 .
 Gràcies per triar Debian!
Template: tzconfig/gmt
Type: boolean
Default: true
Description: Is the hardware clock set to GMT?
 Unix system clocks are generally set to GMT ("Greenwich Mean Time", also
 known as "Universal Coordinated Time", or UTC). The operating system knows
 your time zone and converts system time into the local time. You can
 specify whether the hardware clock is set to either GMT (recommended for a
 Linux-only system) or local time (which may be more convenient for a
 system that also runs other operating systems).
 .
 The hardware clock says the time is now ${hwtime}.
Description-ca: Està el rellotge de maquinari fixat a GMT?
 Els rellotges de sistema Unix estan generalment fixats a GMT ("Greenwich
 Mean Time", també conegut com a "Hora Universal Coordinada", o UTC). El
 sistema operatiu sap la vostra zona horària i converteix l'hora del sistema
 a l'hora local. Podeu especificar si el rellotge de maquinari està en GMT
 (recomanat per sistemes només Linux) o hora local (que pot ser més convenient
 per un sistema que també executa altres sistemes operatius).

Template: tzconfig/change_timezone
Type: boolean
Default: false
Description: Do you want to change your current time zone?
 Your current time zone is set to ${timezone}.
Description-ca: Voleu canviar la vostra zona horaria actual?
 La vostra zona horaria està fixada a ${timezone}.

Template: tzconfig/geographic_area
Type: select
Choices: Africa, America, US, Canada, Asia, Atlantic Ocean, Australia, Europe, Indian Ocean, Pacific Ocean, System V style time zones, None of the above
Choices-ca: Àfrica, Amèrica, EUA, Canadà, Àsia, Oceà Atlàntic, Austràlia, Europa, Oceà Índic, Oceà Pacífic, Zones horàries estil System V, Cap de les anteriors
Description: What area do you live in?
 Pick the geographic area in which you live.
Description-ca: En quina regió viviu?
 Seleccioneu l'àrea geogràfica on viviu.

Template: tzconfig/select_zone
Type: select
Choices: ${choices}
Choices-ca: ${choices}
Description: Select a city or time zone:
 Cities represent the time zone in which they are located, so you may
 choose any city in your time zone.
Description-ca: Seleccioneu una ciutat o zona horària:
 Les ciutats representen la zona horària on estan situades, així que
 podeu escollir qualsevol ciutat en la vostra zona horària.

Template: tzconfig/settings
Type: note
Description: Time zone selected.
 Local time is now:     ${tzdate}
 Universal Time is now:   ${utdate}
 Time zone is set to:    ${timezone}
Description-ca: Zona horaria seleccionada.
 L'hora local és:      ${tzdate}
 L'Hora Universal és:    ${utdate}
 La zona horària és:     ${timezone}

Reply to: