[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Web amb traduccionsOn Thu, Oct 11, 2001 at 12:21:58AM +0200, ivan@selidor.net wrote:
> 	De moment he enviat un correu al cap te traducció a català de GNU
>   per que sàpia que les traduccions no es troben en els alliberaments
>   oficials, i també per si poguera afegir-les-hi (exceptuant les de
>   GNOME (qui les ha fetes, doncs?)).

Steve està en aquesta llista :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpCj8qNePR81.pgp
Description: PGP signature


Reply to: