[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Web amb traduccionsOn Tue, Oct 09, 2001 at 01:39:32AM +0200, ivan@selidor.net wrote:
[...]
> 	Seria genial si algú amb temps i bona connexió puguera contrastar
>   quines traduccions han estat incorporades i quines no, o posar-se en
>   contacte amb qui calguera per poder fer-ho. De la glibc ja ens ocupem
>   Jordi i jo. La llista de paraules és la que envií ahir.
[...]

	De moment he enviat un correu al cap te traducció a català de GNU
  per que sàpia que les traduccions no es troben en els alliberaments
  oficials, i també per si poguera afegir-les-hi (exceptuant les de
  GNOME (qui les ha fetes, doncs?)).

	Ivan

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpU2AAFeitGm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: