[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revisió de organization.tags.On Sat, Aug 25, 2001 at 06:41:39AM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
> FTP Arxius
> #qüestió d'ordre

Açò seria com dir "web pàgines"...

> Llista de Paquets en Perspectiva o en els que fa Falta Ajuda
> #les majúscules

Les he llevat en tots els slices

> Administració de les Llistes de Correu
> #afegeixo l'article `les'
> - --------------
> Arxius de les Llistes de Correu
> #`les'

Afegit...

> hardware << maquinari

ok.

> Mantenidor del DNS

ok.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp_0y8kdPQoN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: