[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Revisió de organization.tags.Hola, em podeu corregir aquesta traducció? És poca cosa...
Hi ha moltes coses capitalitzades ("Llistes de Correu", etc)... penseu
que deuriem deixar-ho tot en minúscules, excepte la primera?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E
Index: organization.tags
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/intro/organization.tags,v
retrieving revision 1.38
diff -u -r1.38 organization.tags
--- organization.tags	2001/07/27 21:24:28	1.38
+++ organization.tags	2001/08/24 19:07:27
@@ -1,6 +1,7 @@
 <define-tag officers whitespace=delete>
 	[EN:Officers:]
 	[AR:Officers:]
+	[CA:Directors:]
 	[DE:Direktoren:]
 	[DA:Bestyrelesesmedlemmer:]
 	[EL:Officers:]
@@ -26,6 +27,7 @@
 <define-tag Leader whitespace=delete>
 	[EN:Leader:]
 	[AR:Leader:]
+	[CA:Líder:]
 	[DA:Leder:]
 	[DE:Leiter:]
 	[EL:Leader:]
@@ -51,6 +53,7 @@
 <define-tag Delegates whitespace=delete>
 	[EN:Delegates:]
 	[AR:Delegates:]
+	[CA:Delegats:]
 	[DA:Delegerede:]
 	[DE:Deligierte:]
 	[EL:Delegates:]
@@ -76,6 +79,7 @@
 <define-tag TechComm whitespace=delete>
 	[EN:Technical Committee:]
 	[AR:Technical Committee:]
+	[CA:Comité tècnic:]
 	[DA:Teknisk komité:]
 	[DE:Technisches Kommission:]
 	[EL:Technical Committee:]
@@ -101,6 +105,7 @@
 <define-tag Secretary whitespace=delete>
 	[EN:Secretary:]
 	[AR:Secretary:]
+	[CA:Secretari:]
 	[DA:Sekretær:]
 	[DE:Schriftführer:]
 	[EL:Secretary:]
@@ -127,6 +132,7 @@
 <define-tag Distribution whitespace=delete>
 	[EN:Distribution:]
 	[AR:Distribution:]
+	[CA:Distribució:]
 	[DA:Distribution:]
 	[DE:Distribution:]
 	[EL:Distribution:]
@@ -152,6 +158,7 @@
 <define-tag Development whitespace=delete>
 	[EN:Development Projects:]
 	[AR:Development Projects:]
+	[CA:Projectes de Desenvolupament:]
 	[DA:Udviklingsprojekter:]
 	[DE:Entwicklungs-Projekte:]
 	[EL:Development Projects:]
@@ -177,6 +184,7 @@
 <define-tag SIG whitespace=delete>
 	[EN:Special Configurations:]
 	[AR:Special Configurations:]
+	[CA:Configuracions Especials:]
 	[EL:Special Configurations:]
 	[EO:Special Configurations:]
 	[ES:Configuraciones Especiales:]
@@ -202,6 +210,7 @@
 <define-tag FTP whitespace=delete>
 	[EN:FTP Archives:]
 	[AR:FTP Archives:]
+	[CA:Arxius FTP:]
 	[DA:Ftp-arkiv:]
 	[DE:FTP-Archive:]
 	[EL:FTP Archives:]
@@ -227,6 +236,7 @@
 <define-tag packages whitespace=delete>
 	[EN:Individual Packages:]
 	[AR:Individual Packages:]
+	[CA:Paquets Individuals:]
 	[DA:Individuelle pakker:]
 	[DE:Individuelle Pakete:]
 	[EL:Individual Packages:]
@@ -252,6 +262,7 @@
 <define-tag wnpp whitespace=delete>
 	[EN:Work-needing and Prospective Packages list:]
 	[AR:Work-needing and Prospective Packages list:]
+	[CA:Llista de paquets en perspectiva o en els que fa falta ajuda:]
 	[DA:Fremtidige pakker:]
 	[DE:Liste der zukünftigen und Arbeit bedürfenden Pakete:]
 	[EL:Work-needing and Prospective Packages list:]
@@ -277,6 +288,7 @@
 <define-tag release whitespace=delete>
 	[EN:Release Management:]
 	[AR:Release Management:]
+	[CA:Administració de Llançaments:]
 	[DA:Release-styring:]
 	[DE:Release-Management:]
 	[EL:Release Management:]
@@ -302,6 +314,7 @@
 <define-tag qa whitespace=delete>
 	[EN:Quality Assurance:]
 	[AR:Quality Assurance:]
+	[CA:Control de Qualitat:]
 	[DA:Kvalitetskontrol:]
 	[DE:Qualitätssicherung:]
 	[EL:Quality Assurance:]
@@ -327,6 +340,7 @@
 <define-tag releasemgr whitespace=delete>
 	[EN:Release Manager:]
 	[AR:Release Manager:]
+	[CA:Administrador de Llançaments:]
 	[DA:Release-ansvarlig:]
 	[DE:Release-Manager:]
 	[EL:Release Manager:]
@@ -352,6 +366,7 @@
 <define-tag testing whitespace=delete>
 	[EN:Testing:]
 	[AR:Testing:]
+	[CA:Proves:]
 	[DA:Tester:]
 	[DE:Testen:]
 	[EL:Testing:]
@@ -377,6 +392,7 @@
 <define-tag installation whitespace=delete>
 	[EN:Installation:]
 	[AR:Installation:]
+	[CA:Instal·lació:]
 	[DA:Installation:]
 	[DE:Installation:]
 	[EL:Installation:]
@@ -402,6 +418,7 @@
 <define-tag boot whitespace=delete>
 	[EN:Installation System Team:]
 	[AR:Installation System Team:]
+	[CA:Equip de Instal·lació del Sistema:]
 	[DA:Startdisketter:]
 	[DE:Installations-System-Team:]
 	[EL:Installation System Team:]
@@ -427,6 +444,7 @@
 <define-tag CDImages whitespace=delete>
 	[EN:CD Images:]
 	[AR:CD Images:]
+	[CA:Imatges de CD:]
 	[DA:Cd-image:]
 	[DE:CD-Images:]
 	[EL:CD Images:]
@@ -452,6 +470,7 @@
 <define-tag Production whitespace=delete>
 	[EN:Production:]
 	[AR:Production:]
+	[CA:Producció:]
 	[DA:Produktion:]
 	[DE:Produktion:]
 	[EL:Production:]
@@ -477,6 +496,7 @@
 <define-tag Vendors whitespace=delete>
 	[EN:Vendors:]
 	[AR:Vendors:]
+	[CA:Venedors:]
 	[DA:Forhandlere:]
 	[DE:Distributor:]
 	[EL:Vendors:]
@@ -502,6 +522,7 @@
 <define-tag Ports whitespace=delete>
 	[EN:Ports:]
 	[AR:Ports:]
+	[CA:Arquitectures:]
 	[DA:Overførsler:]
 	[DE:Portierungen:]
 	[EL:Ports:]
@@ -527,6 +548,7 @@
 <define-tag Documentation whitespace=delete>
 	[EN:Documentation:]
 	[AR:Documentation:]
+	[CA:Documentació:]
 	[DA:Dokumentation:]
 	[DE:Dokumentation:]
 	[EL:Documentation:]
@@ -552,6 +574,7 @@
 <define-tag APTTeam whitespace=delete>
 	[EN:APT Team:]
 	[AR:APT Team:]
+	[CA:Equip APT:]
 	[DA:APT-team:]
 	[DE:APT-Team:]
 	[EL:APT Team:]
@@ -577,6 +600,7 @@
 <define-tag publicity whitespace=delete>
 	[EN:Publicity:]
 	[AR:Publicity:]
+	[CA:Publicitat:]
 	[DA:PR:]
 	[DE:Öffentlichkeitsarbeit:]
 	[EL:Publicity:]
@@ -602,6 +626,7 @@
 <define-tag press whitespace=delete>
 	[EN:Press Contact:]
 	[AR:Press Contact:]
+	[CA:Contacte de Premsa:]
 	[DA:Pressekontakt:]
 	[DE:Pressekontakt:]
 	[EL:Press Contact:]
@@ -627,6 +652,7 @@
 <define-tag partner whitespace=delete>
 	[EN:Partner Program:]
 	[AR:Partner Program:]
+	[CA:Programa de Socis:]
 	[DA:Partnerprogram:]
 	[DE:Partner-Programm:]
 	[EL:Partner Program:]
@@ -652,6 +678,7 @@
 <define-tag mentor whitespace=delete>
 	[EN:Mentor Program:]
 	[AR:Mentor Program:]
+	[CA:Programa de Mentors:]
 	[DA:Mentorprogram:]
 	[DE:Mentor-Programm:]
 	[EL:Mentor Program:]
@@ -677,6 +704,7 @@
 <define-tag events whitespace=delete>
 	[EN:Events:]
 	[AR:Events:]
+	[CA:Esdeveniments:]
 	[DA:Begivenheder:]
 	[DE:Veranstaltungen:]
 	[EL:Events:]
@@ -702,6 +730,7 @@
 <define-tag support whitespace=delete>
 	[EN:Support and Infrastructure:]
 	[AR:Support and Infrastructure:]
+	[CA:Suport i Infraestructura:]
 	[DA:Support og infrastruktur:]
 	[DE:Support und Infrastruktur:]
 	[EL:Support and Infrastructure:]
@@ -731,6 +760,7 @@
 <define-tag mailinglist whitespace=delete>
 	[EN:Mailing list:]
 	[AR:Mailing list:]
+	[CA:Llistes de Correu:]
 	[DA:Postliste:]
 	[DE:Mailing-Listen:]
 	[EL:Mailing list:]
@@ -760,6 +790,7 @@
 <define-tag bts whitespace=delete>
 	[EN:Bug Tracking System:]
 	[AR:Bug Tracking System:]
+	[CA:Sistema de Seguiment d'Errors:]
 	[DA:Fejlrapporteringssystem:]
 	[DE:Fehlerdatenbank:]
 	[EL:Bug Tracking System:]
@@ -789,6 +820,7 @@
 <define-tag listadmin whitespace=delete>
 	[EN:Mailing Lists Administration:]
 	[AR:Mailing Lists Administration:]
+	[CA:Administració de Llistes de Correu:]
 	[DA:Postliste-administration:]
 	[DE:Mailing-Listen-Verwaltung:]
 	[EL:Mailing Lists Administration:]
@@ -818,6 +850,7 @@
 <define-tag listarchives whitespace=delete>
 	[EN:Mailing List Archives:]
 	[AR:Mailing List Archives:]
+	[CA:Arxius de Llistes de Correu:]
 	[DA:Postliste-arkiv:]
 	[DE:Mailing-Listen-Archive:]
 	[EL:Mailing List Archives:]
@@ -847,6 +880,7 @@
 <define-tag nmfrontdesk whitespace=delete>
 	[EN:New Maintainers Front Desk:]
 	[AR:New Maintainers Front Desk:]
+	[CA:Recepció de Nous Mantenedors:]
 	[DA:Forkontor for nye udviklere:]
 	[DE:Pförtner für neue Maintainer:]
 	[EL:New Maintainers Front Desk:]
@@ -872,6 +906,7 @@
 <define-tag dam whitespace=delete>
 	[EN:Developer Accounts Managers:]
 	[AR:Developer Accounts Managers:]
+	[CA:Administradors dels Comptes dels Desenvolupadors:]
 	[DA:Udviklerkonto-administratorer:]
 	[DE:Entwickler-Account-Verwalter:]
 	[EL:Developer Accounts Managers:]
@@ -897,6 +932,7 @@
 <define-tag pgpmaint whitespace=delete>
 	[EN:Keyring Maintainers (PGP and GPG):]
 	[AR:Keyring Maintainers (PGP and GPG):]
+	[CA:Mantenidors del Anell de Claus (PGP i GPG):]
 	[DA:Vedligeholdere af nøglering (PGP og GPG):]
 	[DE:Keyring-Verwalter (PGP und GPG):]
 	[EL:Keyring Maintainers (PGP and GPG):]
@@ -922,6 +958,7 @@
 <define-tag security whitespace=delete>
 	[EN:Security Team:]
 	[AR:Security Team:]
+	[CA:Equip de Seguretat:]
 	[DA:Sikkerhedsteam:]
 	[DE:Sicherheits-Team:]
 	[EL:Security Team:]
@@ -947,6 +984,7 @@
 <define-tag webmaster whitespace=delete>
 	[EN:Web Pages:]
 	[AR:Web Pages:]
+	[CA:Pàgines Web:]
 	[DA:Websider:]
 	[DE:Webseiten:]
 	[EL:Web Pages:]
@@ -972,6 +1010,7 @@
 <define-tag consultants whitespace=delete>
 	[EN:Consultants Page:]
 	[AR:Consultants Page:]
+	[CA:Pàgina de Consultors:]
 	[DA:Consultants Page:]
 	[DE:Beraterseite:]
 	[EL:Consultants Page:]
@@ -997,6 +1036,7 @@
 <define-tag policy whitespace=delete>
 	[EN:Policy:]
 	[AR:Policy:]
+	[CA:Política:]
 	[DA:Policy:]
 	[DE:Regeln:]
 	[EL:Policy:]
@@ -1022,6 +1062,7 @@
 <define-tag sysadmin whitespace=delete>
 	[EN:System Administration:]
 	[AR:System Administration:]
+	[CA:Administració de Sistema:]
 	[DA:Systemadministration:]
 	[DE:Systemadministration:]
 	[EL:System Administration:]
@@ -1047,6 +1088,7 @@
 <define-tag ldapadmin whitespace=delete>
 	[EN:LDAP Developer Directory Administrator:]
 	[AR:LDAP Developer Directory Administrator:]
+	[CA:Administrador del Directori LDAP de Desenvolupadors:]
 	[DA:Administrator af LDAP-udvikleroversigten:]
 	[DE:LDAP Entwickler-Verzeichnis-Verwalter:]
 	[EL:LDAP Developer Directory Administrator:]
@@ -1084,6 +1126,11 @@
 	Debian's machines, including password problems or you need a 
 	package installed.
 :]
+[CA:
+	Aquesta és l'adreça a utilitzar quan es troben problemes en una 
+	màquina de Debian, inclós problemes amb contrasenyes o si necesites 
+	la instal·lació d'un paquet.
+:]
 [DA:
 	Benyt denne adresse hvis der opstår problemer med en af 
 	Debians maskiner, inklusive problemer med kodeord eller hvis 
@@ -1210,7 +1257,12 @@
 	<a href="http://db.debian.org/machines.cgi";>Debian Machines</a> page, 
 	it should contain per-machine administrator information.
 :]
-
+[CA:
+	Si teniu problemes de hardware en màquines de Debian, si us plau 
+	mireu la pàgina de <a href="http://db.debian.org/machines.cgi";>
+	Màquines de Debian</a>, deuría contindre informació del administrador 
+	de cada màquina.
+:]
 [EL:
 	If you have hardware problems with Debian machines, please see 
 	<a href="http://db.debian.org/machines.cgi";>Debian Machines</a> page, 
@@ -1327,6 +1379,7 @@
 <define-tag mirrors whitespace=delete>
 	[EN:Mirrors:]
 	[AR:Mirrors:]
+	[CA:Rèpliques:]
 	[DA:Mirrors:]
 	[DE:Spiegel:]
 	[EL:Mirrors:]
@@ -1352,6 +1405,7 @@
 <define-tag dns whitespace=delete>
 	[EN:DNS Maintainer:]
 	[AR:DNS Maintainer:]
+	[CA:Mantenidor de DNS:]
 	[DA:DNS-ansvarlig:]
 	[DE:DNS-Verwalter:]
 	[EL:DNS Maintainer:]
@@ -1378,6 +1432,7 @@
 <define-tag current_text whitespace=delete>
 	[EN:current:]
 	[AR:current:]
+	[CA:actual:]
 	[DA:nuværende:]
 	[DE:aktuell:]
 	[EL:current:]
@@ -1403,6 +1458,7 @@
 <define-tag member_text whitespace=delete>
 	[EN:member:]
 	[AR:member:]
+	[CA:membre:]
 	[DA:medlem:]
 	[DE:Mitglied:]
 	[EL:member:]
@@ -1428,6 +1484,7 @@
 <define-tag chair_text whitespace=delete>
 	[EN:chairman:]
 	[AR:chairman:]
+	[CA:president:]
 	[DA:formand:]
 	[DE:Vorsitzender:]
 	[EL:chairman:]
@@ -1453,6 +1510,7 @@
 <define-tag coming_soon whitespace=delete>
 	[EN:coming soon:]
 	[AR:coming soon:]
+	[CA:en breu:]
 	[DA:kommer snart:]
 	[DE:bald:]
 	[EL:coming soon:]

Attachment: pgpmOI8DiEoUf.pgp
Description: PGP signature


Reply to: