[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revisió de organization.tags.Jordi Mallach va dir:

> > hardware << maquinari
> 
> ok.
> 

en canvi, jo la deixaria com està, perquè quedarà molt estrany:
"Si teniu problemes de maquinari en màquines de Debian..."

una mica massa redundant, oi? No veig cap problema, i queda més bé en
aquest cas, com ho havies posat: "Si teniu problemes de hardware en
màquines de Debian, si us plau mireu la pàgina"

> << deuría contindre informació del administrador
> >> deuria de contenir informació de l'administrador

> "Y dale" :)

el canvi 'contindre' o 'contenir' era poc important (son vàlides totes
dues, només qüestió de registre), en canvi se'ns ha passat una de més
grossa: 

 << deuria de contenir (o contindre)
 >> hauria de contenir

(fixa't també a l'article apostrofat "de l'administrador")

m.

-- 
Miquel Vidal      | http://mi.barrapunto.com/yonderboy
miquel@sindominio.net  | http://www.laespiral.org
CSOA el Laboratorio   | Using Debian GNU/Linux 
http://sindominio.net  | GnuPG public information: pub 1024D/F724244F
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgpE1jA1CTV3N.pgp
Description: PGP signature


Reply to: