[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[debian.nl] dinsdag keysinging in WageningenHoi,

even voor de check: komt er morgen ook iemand die al in het web of trust
van Debian zit? Anders is het voor niks...

groeten,
	Olivier

Attachment: pgpA77cnrfZoM.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: