[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Sunumlarý

Merhabalar.
Cok yeni bir Debian kullanicisiyim. Ama Debian'a yardim icin elimden gelebilecek bir sey varsa seve seve yaparim. Ozellikle bu listede gosterilen ilgiden sonra bu benim icin bir borctur da...

Uzun bir suredir Istanbul'da bir Basin-yayin sirketinde kitap, dergi, brosur vs. tasarimi yapiyorum. Maddi olarak durumum uygun degil. Ama isgucu olarak her turlu yardimi tekrar soyleyeyim seve seve yaparim.

Sizlerin gelebilecek farkli yardim isteklerinden de yapabileceklerim olacaktir. O yuzden daha cok hangi konularda yardima ihtiyac oldugunu yazarsaniz daha iyi olur.

Herkese iyi calismalar...
From: Murat Demirten <murat@debian.org>
To: "debian-user-turkish@lists.debian.org" <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Subject: Debian Sunumlarý
Date: Mon, 21 Apr 2003 13:38:49 +0300

Selamlar,

Yakýnda 2. Linux ve Özgür Yazýlým Þenliði var. Bu ve benzeri organizasyonlarda Debian olarak bir yer açmak, sunumlarda bulunmak vs. turden etkinlik icin neler yapabilirizi konuþmak istiyorum.

Debian'ýn arkasýnda ticari bir destek olmadýðýndan bu tür faaliyetler hep kiþisel çabalarla yürütülüyor. Almanya, Ýngiltere gibi ülkelerde pek çok Debian geliþtiricisi ve ilgili Debian kullanýcýlarý olduðundan sorun olmuyor, ama bizde bu büyük sorun, olmasý da doðal, bu konuda henüz iþin baþýndayýz.

Genelde mantýk þu, sunumlarda kullanýlmak üzere bastýrýlan afiþ kitapçýk vs. gibi yeniden kullanýlabilir türden materyaller birinde duruyor. Herhangi bir organizasyona katýlým söz konusu olduðunda bunlar alýnýyor ve iþ bitiminde tekrar ayný kiþiye iade ediliyor.

Þimdi soru þu :) bu tür organizasyonlarda kullanýlmak üzere bir þeyler hazýrlamak, maddi destek vermek, kitapçýk vs. için içerik hazýrlamak vb. gibi herhangi bir çalýþma için gönüllü olanlarýmýz var mý? Varsa buradan konuþalým, bir þeyler yapmaya çalýþalým.

http://www.debian.org/events/material
adresinde bu tür organizasyonlar için bize yardýmcý olacak, fikir verecek bilgiler var.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org_________________________________________________________________
Add photos to your e-mail with MSN 8. Get 2 months FREE*. http://join.msn.com/?page=features/featuredemailReply to: