[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: arrogantJa ett exempel på en sådan är ju magnus

-----Original Message-----
From: Tore Ericsson [mailto:tore.ericsson@telia.com] 
Sent: Friday, March 18, 2011 1:08 PM
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: arrogant


En tolkning av vad Svenska Akademiens ordbok menar om arrogans:

Den som utmärker sig för övermod och är dryg, i synnerhet i fråga om sätt 
eller ton och så vidare, är arrogant. 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: 201103181308.15308.tore.ericsson@telia.com">http://lists.debian.org/201103181308.15308.tore.ericsson@telia.com


Reply to: