[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: For those who care about stable updates* Martin Leben <martin-1234@leben.nu> [2006-03-09 13:38:42]:

> Hej Andreas!
> 
> Andreas Schuldei wrote:
> >det är faktist ett bra medelande, eftersom har löst problemet
> >genom att flytta på sig och nya som kan samarbeta med ftp-master
> >ha tagit över.
> 
> Hmmm... Jag förstår tyvärr inte vad du säger.
> 
> - Har problemet lösts genom att Martin Schulze flyttat på sig, eller kan 
> det lösas?

nu när andra tog över kan problemet lösas. 

> - Har andra redan tagit över

ja

situationen är ganska komplext. för mer information och större
bilden läs gerna sista veckans debian-vote@lists.debian.org.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: