[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: For those who care about stable updates* Niels Larsen <niel@telia.com> [2006-03-09 12:24:28]:

> Til orientering!   :-(

det är faktist ett bra medelande, eftersom har löst problemet
genom att flytta på sig och nya som kan samarbeta med ftp-master
ha tagit över.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: