[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ipopd trasig i sarge?On 2005-06-10 09:27 +0200 or thereabouts, Johan Segernäs wrote:
> Har uppdaterat ett par woody-boxar till sarge och nu är ipopd trasig,
> "Unknown AUTHORIZATION state command" är det enda den spottar ur sig.
> 
> Sökte lite snabbt och hittade fler som hade haft samma problem men ingen
> lösning. Nån som stött på det och löst det?

Ingen annan som kör ipopd med problem här? Verkar högst osannolikt när jag
sitter med en kollega mittemot som har samma problem.

Vad ska man köra för popd istället? 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: